Nou límit màxim d’un any en les baixes temporals dels vehicles

Si no has de circular amb el teu vehicle durant un període de temps determinat, tens l’opció de donar-lo de baixa temporalment. Ara bé, tal com va anunciar la DGT, fa pocs mesos va entrar en vigor un canvi normatiu, que estableix que la baixa temporal d’un vehicle té una durada màxima d’un any, si és que el titular no manifesta la seva voluntat de mantenir-lo fora de la circulació i sol·licita pròrrogues successives.  

Si, un cop passat el període d’un any de baixa temporal del vehicle, no s’ha sol·licitat la pròrroga de la baixa, el vehicle tornarà a estar automàticament en situació activa. Per tant, generarà les obligacions administratives i fiscals que corresponguin, tals com l’impost de vehicles de tracció mecànica.

Les pròrrogues del termini de baixa temporal es podran sol·licitar a la DGT com a màxim dos mesos abans de la data de finalització de la baixa temporal.

A què es deu el canvi en la normativa?

Aquesta mesura d’establir una duració màxima d’un any per a les baixes temporals dels vehicles té l’objectiu d’evitar l’abús d’aquest tipus de baixa que fan alguns tallers per tal d’evadir l’obligació de portar el vehicle a un centre autoritzat de tractament (CAT) al final de la seva vida útil. Així mateix, la Comissió Europea instava en un informe els estats a adoptar mesures “sobre els procediments administratius de les baixes temporals” i “la millora del coneixement de la informació del Registre de Vehicles” que evitessin les situacions en què precisament un vehicle no acabi la seva vida útil en un CAT.

Què has de saber si dones de baixa el vehicle per un període de temps?

  • D’entrada, pots donar de baixa de manera voluntària qualsevol vehicle:  turisme, motocicleta, camió, autobús, etc. El cost del tràmit d’aquest tipus de baixa és de 8,59 € (excepte en cas de sostracció del vehicle).
  • Pots fer la gestió com a titular del vehicle o com a persona autoritzada en nom seu.
  • Un cop fet el tràmit, recorda que durant el període que el vehicle estigui de baixa temporalment no pot circular i està exempt de pagar l’impost municipal de circulació. En aquesta situació, no és necessari tenir la ITV en vigor ni contractar una assegurança per al vehicle. Això sí, quan es vulgui tornar a circular amb el vehicle,  s’haurà de tramitar l’alta del vehicle en baixa temporal, i sí que es necessitaran la ITV i l’assegurança.  
  • També convé destacar que el vehicle s’haurà de guardar en una propietat privada, atès que qualsevol vehicle estacionat a la via pública ha de tenir l’assegurança corresponent i haver passat la ITV.
  • Finalment, si existeix algun precintament sobre el vehicle, no es podrà tramitar la baixa, ja sigui temporal o definitiva, i convindrà cancel·lar-lo prèviament a la sol·licitud de la baixa.

I en el cas de la baixa definitiva del vehicle?

La baixa definitiva d’un vehicle implica portar-lo a desballestar i, per tant, tret que el vehicle tingui un valor històric, serà impossible recuperar-lo. Es diferencia de la baixa temporal que hem comentat en el sentit que en aquest altre cas tot i que el vehicle no s’utilitzarà durant un període de temps determinat, és molt possible que se’n torni a fer ús en un futur. Per tant, és un estat que es fàcil de revertir, cosa que en la baixa definitiva no passa.

La baixa definitiva és un tràmit necessari per retirar un vehicle de la circulació quan ha arribat a la fi de la seva vida útil. En aquest supòsit, has de portar-lo a un centre de desballestament o a un centre autoritzat de tractament de vehicles, des d’on s’encarregaran de fer la baixa, sense que hagis de desplaçar-te a les oficines de la DGT. Un cop allà t’entregaran un certificat de destrucció del vehicle i el justificant de la baixa definitiva, que hauràs de conservar per si ho haguessis d’acreditar davant de qualsevol Administració.  Com en el cas anterior, si existeix algun precintament sobre el vehicle, no es podrà tramitar la baixa i convindrà cancel·lar-lo prèviament a la sol·licitud de la baixa.

El tràmit de gestió de la baixa definitiva és gratuït i també el pot fer el titular del vehicle o qualsevol persona autoritzada en nom seu.

Pots ampliar la informació sobre com sol·licitar la baixa temporal o definitiva del vehicle i descarregar els impresos necessaris a través de la DGT.

Deixa un comentari