Un 65% més de sancions per no tenir la ITV al dia

En els dos darrers anys s’ha produït un increment considerable dels conductors que circulen per les nostres carreteres sense tenir al dia la Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV). Les xifres de sancions relacionades amb la ITV han augmentat un 65% en els últims deu anys, i s’ha passat dels 57.069 expedients iniciats l’any 2012 als 94.398 del 2022. Això vol dir que, durant l’any passat, es van posar de mitjana a tot Catalunya 259 sancions al dia per no tenir la ITV en regla. Cal recordar que no passar la ITV comporta un risc per a la seguretat pròpia i la de la resta d’usuaris de la via, ja que un vehicle en bon estat de manteniment redueix el risc d’accident per qüestions tècniques. A més, les sancions per conduir sense tenir la ITV al dia poden anar dels 200 als 500 euros segons el tipus d’irregularitat que es detecti: la sanció serà de 200 euros si la ITV està caducada o si se circula amb una inspecció desfavorable, i si el vehicle circula amb una ITV negativa, la sanció puja fins als 500 euros.

Els factors que han portat a aquest augment de les sancions són diversos i no es pretén ara alarmar la ciutadania en cap sentit, però sí fer un toc d’atenció als conductors i propietaris d’un vehicle. L’inspector en cap de la Divisió de Trànsit dels Mossos, Andreu González, assegura que “ja des de la pandèmia, vam veure una tendència a l’alça en el nombre de vehicles que circulaven sense la ITV. Les moratòries o canvis de terminis en la vigència dels permisos van descol·locar alguns ciutadans, que no tenien clar quan havien de passar la ITV o el temps que els durava la validesa de la inspecció. També es va donar el cas de propietaris que havien tingut el vehicle aparcat durant molt de temps, sense fer-lo servir i que, per por de no passar la ITV, van decidir no portar-lo a inspeccionar”.

Any de pandèmia

L’any 2020, l’any de la pandèmia i de les restriccions de mobilitat, es van sancionar més de 58.000 conductors, fet que va suposar un descens en el nombre de sancionats respecte als anys anteriors, en què s’havia produït un lleuger però constant augment. Per tant, el 2020 hi va haver de mitjana a Catalunya 160 sancions al dia, quan l’any anterior, el 2019, n’hi havia hagut 215. Però el 2020 va ser un miratge i durant els dos anys següents es va passar als 91.170 sancionats del 2021 i als 94.398 sancionats del 2022.

L’inspector Andreu González explica que “és cert que quan ja s’ha creat una tendència com aquesta, quan es detecta un incompliment específic com pot ser aquest, llavors des de Mossos es mira més, encara es controla amb més intensitat. Això també podria ajudar a explicar aquest augment de les sancions relacionades amb la ITV. A més, els agents tenen ara unes dinàmiques i unes millores tecnològiques que els permeten comprovar amb molta més facilitat si el vehicle té la ITV en regla”. L’inspector deixa clar que “el fet que hagin augmentat les sancions no vol dir que les nostres carreteres estiguin plenes de vehicles antics o en molt males condicions mecàniques. En aquestes sancions hi ha molt vehicle nou que ha de passar la ITV per primera vegada i que, pel motiu que sigui, sovint per oblit o ignorància, no la passa”.

Sancions per demarcacions

Si analitzem les dades de vehicles sancionats per demarcacions, la de Barcelona és la que l’any passat en va tenir el nombre més elevat, amb 62.808 expedients iniciats relacionats amb la ITV. Això significa que durant els darrers deu anys hi ha hagut un augment de gairebé el 50%, comparats amb els 42.024 del 2012. En canvi, la demarcació que ha tingut un augment més gran de vehicles sancionats durant la darrera dècada és Lleida, que ha passat de 2.703 el 2010 a 6.396 el 2022; per tant, parlem d’un augment del 136%.

Pel que fa a Girona, s’ha passat de 7.180 expedients sancionadors l’any 2012 als 15.166 de l’any passat, fet que suposa un augment en deu anys del 111%. A la demarcació de Tarragona, l’increment és del 94%, ja que fa deu anys hi va haver 5.162 sancions relacionades amb la ITV, quan l’any passat havien estat 10.028. 

L’estiu, una estació amb molta mobilitat

Arriba l’època d’estiu i la temporada de vacances, un dels períodes de l’any amb més mobilitat a la nostra xarxa viària. Per tant, es fa del tot imprescindible tenir el nostre vehicle en les millors condicions mecàniques i, evidentment, haver passat la ITV. Si toca passar-la en els propers dies, abans d’anar-hi es pot comprovar el nivell d’oli del motor i del líquid de frens, el funcionament dels llums exteriors i de l’eixugaparabrises, l’estat i la pressió dels pneumàtics o l’ancoratge dels cinturons. Con diu l’inspector en cap Andreu González, “les inspeccions d’avui en dia són més estrictes i complexes i, per la nostra seguretat i la de la resta, cal tenir el vehicle en bones condicions i passar la ITV sempre que se’ns requereixi”.

Les infraccions més comunes de l’any 2019

Quines normes infringim més com a conductors i conductores? Potser alguna vegada ens hem fet aquesta pregunta, sobretot si ens han multat, i desconeixem les sancions que comporta, a banda dels greus riscos per a la nostra seguretat i la dels altres. Per això, volem aprofitar aquest apunt per fer un repàs de les infraccions més comunes de l’any 2019 i les seves conseqüències.

Pel que fa als incompliments de la normativa del Reglament general de circulació, les dades de l’any anterior mostren que els expedients sancionadors que més es van tramitar van ser excessos de velocitat, alcoholèmies, distraccions en la conducció i la manca d’ús dels sistemes de seguretat passiva. A més, quant a infraccions de la normativa de vehicles i documentació, els més nombrosos fan referència a la matriculació, el manteniment de les condicions tècniques dels vehicles, circular sense l’assegurança de responsabilitat civil obligatòria, l’incompliment del deure del titular del vehicle denunciat d’identificar el conductor responsable de la infracció i els permisos de conducció.

En nombres absoluts, durant el 2019, s’han iniciat un total d’1.363.237 expedients sancionadors. D’aquests, destaquen els tramitats per excés de velocitat (1.037.247), no identificar el conductor infractor (88.854), la matriculació i les condicions tècniques del vehicle (76.191), la documentació del conductor (30.301), l’assegurança obligatòria del vehicle (24.320), les distraccions (23.318), l’alcohol (13.474) i la manca d’ús dels sistemes de seguretat passiva com el cinturó, el casc i altres elements (10.843).

Infraccions més comunes 2019

Quines sancions comporten?

Partint del text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, les alcoholèmies, les assegurances, la no identificació del conductor i determinats excessos de velocitat són infraccions qualificades de molt greus a les quals correspon una sanció de multa amb un import que pot anar des dels 500 € fins als 2.800 €. La resta de conductes denunciades tenen la qualificació de greus i els correspon un import de multa de 200 €.

A més, la  normativa esmentada també estableix que es redueix el nombre de punts que té assignat un conductor per la comissió d’infraccions greus o molt greus que portin aparellada la pèrdua de punts. Per exemple, l’excés de velocitat pot comportar una pèrdua d’entre 2 i 6 punts, la taxa d’alcohol positiva o la presència de drogues en l’organisme, una pèrdua d’entre 4 i 6 punts, la manca d’ús dels sistemes de seguretat passiva, com són el casc, el cinturó de seguretat i els sistemes de retenció infantil, 3 punts, i l’ús dels telèfons mòbils o d’altres dispositius, 3 punts també.