Cap a una mobilitat urbana més segura, sostenible i accessible

90 municipis catalans de menys de 50.000 habitants portaran a terme projectes de millora amb un programa pioner del Servei Català de Trànsit

Pacificació i ordenació de travesseres, construcció de carrils bici i vies verdes, establiment d’itineraris per a vianants, ampliació de voreres, accessibilitat de passos de vianants o instal·lació de radars pedagògics. Són alguns dels projectes vinculats a la mobilitat segura, sostenible i intel·ligent, la pacificació del trànsit i la reducció de l’accidentalitat en l’àmbit urbà quequasi un centenar de municipis de menys de 50.000 habitants poden començar a desenvolupar gràcies a les subvencions que el Servei Català de Trànsit ha impulsat, per primer cop, amb aquest propòsit.

Un programa dotat amb 10 milions d’euros

En aquesta primera convocatòria del programa de subvencions a ens locals s’hi van presentar més de 200 consistoris, dels quals 122 complien els requisits mínims, i 43 van ser els adjudicataris provisionals. En principi, s’havia previst una dotació de cinc milions d’euros, però s’ha acabat doblant vista la quantitat de municipis presentats, la qualitat dels projectes i que molts quedaven fora de la convocatòria. Així, amb una dotació final de 10 milions d’euros, el programa permetrà executar projectes a un total de 90 municipis.

Millora de travesseres i passos accessibles

La major part de les obres, que s’han d’executar en 18 mesos, se centraran a millorar travesseres, uns espais on habitualment es concentra el percentatge més elevat de sinistralitat en zona urbana, i també a promoure l’accessibilitat en passos de vianants. Alguns municipis també destinaran la subvenció a ampliar voreres, posar semàfors per pacificar el trànsit o executar camins per a vianants i carrils de bicicletes, en una aposta clara per la mobilitat activa i la seguretat dels col·lectius més vulnerables. També s’han aprovat actuacions destinades a reduir la velocitat dels vehicles privats, limitar-ne l’ús i promoure la mobilitat del vehicle elèctric.

Entre els 90 ajuntaments adjudicataris, que rebran ajuts de fins a 150.000 euros amb els quals han de finançar la totalitat de l’obra que hagin previst, hi ha des de micropobles fins a capitals de comarca. Pel que fa a la distribució territorial, 28 són de la demarcació de Barcelona (entre d’altres, 5 de l’Anoia, 5 més del Vallès Oriental i 4 del Bages), 26 de Lleida (on hi ha 5 municipis del Segrià, 4 de la Noguera o 4 del Solsonès), 26 de Girona (on destaquen 10 municipis de l’Alt Empordà i 5 del Baix Empordà) i 10 de la demarcació de Tarragona.

Lluita contra l’accidentalitat en l’àmbit urbà

L’any passat, a Catalunya, el 30% de les víctimes mortals de trànsit es van produir en l’àmbit urbà. En concret, 68 persones van morir en accidents en pobles i ciutats del país. D’aquestes víctimes mortals, 8 de cada 10 pertanyien a col·lectius vulnerables, com ara motoristes, ciclistes i vianants.

Des del Servei Català de Trànsit fa temps que treballem en col·laboració amb els municipis per tal de dur a terme polítiques locals de seguretat viària; entre d’altres, establim convenis de col·laboració amb els municipis i amb les seves policies locals itenim una línia de suport als municipis per a l’elaboració dels plans locals de seguretat viària (PLSV) i treballs tècnics de seguretat viària.

Amb aquest nou programa, i en consonància amb el que estableix el Pacte Nacional per una Mobilitat Segura i Sostenible, fem un pas més per impulsar actuacions vinculades a la mobilitat segura, sostenible i intel·ligent, la pacificació del trànsit i, en definitiva, per continuar treballant en la reducció de l’accidentalitat en l’entorn urbà.

El SCT colabora con los ayuntamientos para fomentar la movilidad segura y sostenible en el ámbito urbano

Desde que tiene competencias, el Servicio Catalán de Tráfico (SCT) coopera con el ámbito local para mejorar la seguridad vial y reducir la accidentalidad con víctimas en zona urbana. Gracias en parte a esta colaboración, al esfuerzo de todos los agentes implicados y, en general, a una mayor concienciación, en dos décadas ha habido un decremento de la mortalidad dentro de casco urbano, pasando de las 156 víctimas mortales por accidente de tráfico del año 2000 a las 51 en 2020. Finalmente, en 2021 se han registrado 53 víctimas mortales en zona urbana. Sin embargo, a pesar de esta reducción de la mortalidad, impera la necesidad de seguir trabajando para evitar que se pierdan más vidas humanas por siniestros viales. Por eso es tan importante la colaboración con los municipios y los consejos comarcales mediante convenios, su ejecución y su posterior seguimiento y evaluación.

Estrategias de colaboración en seguridad vial

El SCT colabora con los municipios para reducir los siniestros viales en el ámbito urbano y fomentar una movilidad más sostenible. Esta colaboración se inicia con la firma de diferentes convenios que el SCT pone a disposición de los municipios.

Esta colaboración se instrumentaliza bajo el paraguas de un convenio marco de colaboración entre el Servicio Catalán de Tráfico y el correspondiente ayuntamiento. Este convenio tiene como objetivo establecer el marco de colaboración entre ambas partes en el desarrollo de determinadas acciones en materia de tráfico y seguridad vial. Actualmente, se han firmado con ayuntamientos y están vigentes 303 convenios marco. En virtud de este tipo de convenio, se pueden establecer los siguientes convenios previstos en sus anexos:

 • Convenio para la redacción de un plan local de seguridad vial. Redacción de un plan para reducir la siniestralidad en la red vial de ese núcleo urbano, teniendo en cuenta aquellos datos generales, de movilidad y accidentalidad y los lugares con mayor concentración de accidentes en el municipio. Se han firmado un total de 274 convenios de este tipo, de los que 126 siguen vigentes.
 • Convenio para la adhesión al sistema de información y atención a las víctimas y afectados de accidentes de tráfico en Cataluña del Servicio Catalán de Tráfico (SIAVT). Permite que las personas que han sido víctimas o afectadas por accidentes de tráfico producidos en las vías urbanas e interurbanas del municipio puedan acceder a información y orientación jurídica, administrativa, social y psicológica, para minimizar la situación traumática que se produce después de un accidente de tráfico. Se han firmado un total de 108 convenios de este tipo, de los que 107 siguen vigentes.
 • Convenio de colaboración en materia de controles de velocidad con aportación de aparato cinemómetro. Vigilancia y control de los excesos de velocidad del tráfico en las travesías y vías urbanas. Se han firmado un total de 206 convenios de este tipo, de los que 198 siguen vigentes.
 • Convenio de colaboración en materia de controles de alcoholemia con aportación de etilómetro. Vigilancia y control de los niveles de alcoholemia de los conductores que circulan por las travesías y vías públicas urbanas. Se han firmado un total de 220 convenios de este tipo, de los que 218 siguen vigentes.
 • Convenio de colaboración en materia de controles de estupefacientes con aportación de kits de detección de sustancias estupefacientes y material de apoyo. Vigilancia y control de la presencia de drogas en conductores que circulan por las travesías y vías públicas urbanas, mediante la asignación por parte del Servicio Catalán de Tráfico de un kit anual de detección de sustancias estupefacientes, el material de apoyo correspondiente y la confirmación de muestra con saliva en el laboratorio, en su caso. Se han firmado y todavía están vigentes un total de 188 convenios de este tipo.
 • Convenio de colaboración en materia de educación para la movilidad segura práctica (bicicletas). Desarrollo conjunto entre el SCT y el ayuntamiento de actividades prácticas de educación para la movilidad segura con bicicletas. Se han firmado un total de 230 convenios de este tipo, de los que 224 siguen vigentes.
 • Convenio de colaboración en materia de educación para la movilidad segura práctica (ciclomotores). Desarrollo conjunto entre el SCT y el ayuntamiento de actividades prácticas de educación para la movilidad segura con ciclomotores en el marco de los centros educativos. Se han firmado un total de 104 convenios de este tipo, de los que 100 siguen vigentes.
 • Convenio para la redacción de un trabajo técnico de seguridad vial para el ayuntamiento correspondiente. Elaboración y redacción de un trabajo técnico para la mejora de la seguridad vial en un ámbito de actuación concreto, de acuerdo con una problemática específica en la que es necesario incidir, como puede ser la necesidad de pacificación del tráfico en un área concreta o en todo el municipio, la ordenación del tráfico y la movilidad en un polígono industrial o en una urbanización o el estudio de la seguridad vial en una travesía o en zona periurbana, así como sobre otros ámbitos en los que se considere necesario intervenir para mejorar la seguridad vial en el municipio. Se han firmado y todavía están vigentes un total de 7 convenios de este tipo.

El SCT también establece convenios con los consejos comarcales en tres casos específicos: para la adhesión al sistema de información y atención a las víctimas y afectados de accidentes de tráfico en Cataluña (3 convenios firmados hasta ahora), y en materia de educación para la movilidad segura práctica con bicicletas (4 convenios firmados) o ciclomotores (2 convenios firmados).

Desde el SCT seguiremos fomentando la implicación y la colaboración de los ayuntamientos y de los consejos comarcales para mejorar la seguridad vial y fomentar la movilidad más sostenible y saludable, a través de la firma de estos convenios, dado que, entre otros factores, han ayudado a mejorar la seguridad vial y a reducir las muertes por accidente de tráfico.

L’SCT col·labora amb els ajuntaments per fomentar la mobilitat segura i sostenible en l’àmbit urbà

Des que té competències, el Servei Català de Trànsit (SCT) coopera amb l’àmbit local per millorar la seguretat viària i reduir l’accidentalitat amb víctimes en zona urbana. Gràcies en part a aquesta col·laboració, a l’esforç de tots els agents implicats i, en general, a una conscienciació més gran, en dues dècades hi ha hagut un decrement de la mortalitat dins de nucli urbà: s’ha passat de les 156 víctimes mortals per accident de trànsit de l’any 2000 a les 51 el 2020. Pel que fa al 2021, finalment s’han registrat 53 víctimes mortals en zona urbana. Malgrat aquesta reducció de la mortalitat, però, impera la necessitat de continuar treballant per evitar que es perdin més vides humanes per sinistres viaris. Per això és tan important la col·laboració amb els municipis i els consells comarcals mitjançant convenis, la seva execució i el seu posterior seguiment i avaluació.

Estratègies de col·laboració en seguretat viària

L’SCT col·labora amb els municipis per reduir els sinistres viaris en l’àmbit urbà i fomentar una mobilitat més sostenible. Aquesta col·laboració s’inicia amb la signatura de diferents convenis que l’SCT posa a disposició dels municipis.

Aquesta col·laboració s’instrumentalitza sota el paraigua d’un conveni marc de col·laboració entre el Servei Català de Trànsit i l’ajuntament corresponent. Aquest conveni té com a objectiuestablir el marc de col·laboració entre les dues parts en el desenvolupament de determinades accions en matèria de trànsit i seguretat viària. Actualment, s’han signat amb ajuntaments i estan vigents 303 convenis marc. En virtut d’aquest tipus de conveni, es poden establir els següents convenis previstos als seus annexos:

 • Conveni  per a la redacció d’un pla local de seguretat viària. Redacció d’un pla per tal de reduir la sinistralitat a la xarxa viària d’aquell nucli urbà, tenint en compte aquelles dades generals, de mobilitat i accidentalitat i els indrets amb més alta concentració d’accidents en el municipi. S’han signat un total de 274 convenis d’aquest tipus, dels quals 126 continuen vigents.
 • Conveni  per a l’adhesió al sistema d’informació i atenció a les víctimes i afectats d’accidents de trànsit a Catalunya del Servei Català de Trànsit (SIAVT). Permet que les persones que han estat víctimes o afectades per accidents de trànsit produïts a les vies urbanes i interurbanes del municipi puguin accedir a informació i orientació jurídica, administrativa, social i psicològica, per tal de minimitzar la situació traumàtica que es produeix després d’un accident de trànsit. S’han signat un total de 108 convenis d’aquest tipus, dels quals 107 continuen vigents.
 • Conveni de  col·laboració en matèria de controls de velocitat amb aportació d’aparell cinemòmetre. Vigilància i control dels excessos de velocitat del trànsit a les travesseres i vies urbanes. S’han signat un total de 206 convenis d’aquest tipus, dels quals 198 continuen vigents.
 • Conveni de col·laboració en matèria de controls d’alcoholèmia amb aportació d’etilòmetre. Vigilància i control dels nivells d’alcoholèmia dels conductors que circulen per les travesseres i vies públiques urbanes. S’han signat un total de 220 convenis d’aquest tipus, dels quals 218 continuen vigents.
 • Conveni de col·laboració en matèria de controls d’estupefaents amb aportació de kits de detecció de substàncies estupefaents i material de suport. Vigilància i control de la presència de drogues en conductors que circulen per les travesseres i vies públiques urbanes, mitjançant l’assignació per part del Servei Català de Trànsit d’un kit anual de detecció de substàncies estupefaents, el material de suport corresponent i la confirmació de mostra amb saliva al laboratori, si s’escau. S’han signat i encara estan vigents un total de 188 convenis d’aquest tipus.
 • Conveni de col·laboració en matèria d’educació per a la mobilitat segura pràctica (bicicletes). Desenvolupament conjunt entre l’SCT i l’ajuntament d’activitats pràctiques d’educació per a la mobilitat segura amb bicicletes. S’han signat un total de 230 convenis d’aquest tipus, dels quals 224 continuen vigents.
 • Conveni de col·laboració en matèria d’educació per a la mobilitat segura pràctica (ciclomotors). Desenvolupament conjunt entre l’SCT i l’ajuntament d’activitats  pràctiques d’educació per a la mobilitat segura amb ciclomotors en el marc dels centres educatius. S’han signat un total de 104 convenis d’aquest tipus, dels quals 100 continuen vigents.
 • Conveni per a la redacció d’un treball tècnic de seguretat viària per a l’ajuntament corresponent. Elaboració i redacció d’un treball tècnic per a la millora de la seguretat viària en un àmbit d’actuació concret, d’acord amb una problemàtica específica en la qual cal incidir, com pot ser la necessitat de pacificació del trànsit en una àrea concreta o a tot el municipi, l’ordenació del trànsit i la mobilitat en un polígon industrial o en una urbanització o l’estudi de la seguretat viària en una travessera o en zona periurbana, així com sobre altres àmbits en què es consideri necessari intervenir per tal de millorar la seguretat viària al municipi. S’han signat i encara estan vigents un total de 7 convenis d’aquest tipus.

L’SCT també estableix convenis amb els consells comarcals en tres casos específics: per a l’adhesió al sistema d’informació i atenció a les víctimes i afectats d’accidents de trànsit a Catalunya (3 convenis signats fins ara), i en matèria d’educació per a la mobilitat segura pràctica amb bicicletes (4 convenis signats) o ciclomotors (2 convenis signats).

Des de l’SCT continuarem fomentant la implicació i la col·laboració dels ajuntaments i dels consells comarcals per tal de millorar la seguretat viària i fomentar la mobilitat més sostenible i saludable, a través de la signatura d’aquests convenis, atès que, entre d’altres factors, han ajudat a millorar la seguretat viària i a reduir les morts per accident de trànsit.