‘Airbags’ que salven vides sobre dues rodes

A banda del casc, que és obligatori, i d’altres elements de protecció bàsics com les jaquetes,  els guants o les botes, si ets motorista també disposes d’una tecnologia que t’ofereix una protecció clau en els teus desplaçaments. Es tracta de la jaqueta o armilla que incorpora un coixí de seguretat o airbag, un dispositiu que des de fa anys és obligatori per als pilots de les tres categories de Moto GP, però que encara està molt poc estès fora dels circuits.  

Les investigacions més recents sobre aquest sistema de seguretat posen sobre la taula que, si s’aconseguís que un 25% dels motoristes l’utilitzessin, es podrien salvar unes 110 vides en un període de cinc anys a Europa. I també aporten una dada rellevant perquè tinguis en compte com pot ser de vital: en accidents que tenen un impacte en el tòrax i, per tant, en òrgans vitals, podria arribar a reduir fins a un 12% el nombre de lesions greus. Les dues dades formen part de les conclusions del projecte europeu Pioneers, que s’ha centrat en proposar millores per reduir de manera significativa les víctimes mortals dels motoristes l’any 2025.

”Si s’aconseguís que un 25% dels motoristes utilitzessin aquest sistema de protecció, es podrien salvar unes 110 vides en un període de cinc anys a Europa”

 1. Quines parts del cos protegeixen?

Un dels equips que Pioneers ha analitzat és precisament l’airbag per a motoristes, que, tal com explica Enric Soriano, enginyer d’homologació d’Applus-IDIADA que ha treballat en els assajos, “protegeix sobretot de lesions causades per impactes, en especial la zona frontal del tòrax i, depenent de les característiques del dispositiu, pot protegir també l’esquena, les cervicals i el còccix. Fins i tot hi ha airbags que incorporen un collarí que impedeix el moviment del coll per evitar lesions en aquesta zona del cos”.

Amb l’objectiu d’avaluar el potencial de protecció d’aquest tipus de coixins de seguretat, les proves s’han realitzat amb dummies, els maniquins que simulen les reaccions dels motoristes en cas d’accident. “Hem testejat els prototips dels fabricants en un nou mètode d’assaig, incrementant la força d’impacte i fent-lo més realista. En aquest procés, que es grava i es visualitza després a càmera lenta, hem utilitzat un tors de dummy amb una jaqueta-airbag que hem fet impactar a diverses velocitats utilitzant el nostre disseny de màquina desenvolupat exclusivament per representar aquesta situació. D’aquesta manera hem comprovat la compressió real de la zona del pit i si l’airbag redueix l’impacte”, explica Soriano, que puntualitza: “Sabem que un impacte en el qual el pit es comprimeix més de 6 cm pot causar lesions irreversibles i, fins i tot, provocar la mort”. El consorci que ha treballat en el projecte considera que és necessari continuar avançant en les investigacions d’aquest accessori de seguretat, així com en la conscienciació perquè els usuaris de moto l’adquireixin i el facin servir.

“Protegeix sobretot de lesions causades per impactes, en especial la zona frontal del tòrax i, depenent de les característiques del dispositiu, pot protegir també l’esquena, les cervicals i el còccix”

 • Com funcionen?

Les armilles amb airbag, en general, es poden portar còmodament a sobre de qualsevol jaqueta de protecció. Incorporen una bossa que s’infla a través d’una petita ampolla de diòxid de carboni que s’activa i s’omple en poques mil·lèsimes de segon si es produeix una caiguda o un impacte.

 • Quins tipus d’airbag hi ha?

Existeixen dos tipus d’airbag de moto en funció de si l’activació de l’inflat és mecànica o electrònica.

 • El sistema mecànic funciona a través d’un cable que connecta la moto a l’armilla. En cas de caiguda, el cable es tensa, se separa del vehicle, estira una peça que perfora l’ampolla d’aire comprimit i salta l’airbag.
 • Els airbags electrònics disposen d’un sistema de funcionament més sofisticat, ja que integren una centraleta que, mitjançant uns sensors, detecta quan s’ha d’activar i inflar l’armilla protectora.

En tots dos casos, un cop s’ha activat el coixí de seguretat cal revisar que l’equip no ha patit cap desperfecte i substituir posteriorment l’ampolla d’aire.

 • Quina homologació tenen?

Per garantir que els airbags de moto han superat totes les proves i requisits de protecció, t’has de fixar en l’etiqueta d’homologació que porten a l’interior, amb la numeració EN 1621-4 en el cas dels airbags d’activació mecànica. “Els airbags d’activació electrònica es poden trobar al mercat, tot i que la seva homologació no està encara conforme amb una norma harmonitzada europea (ara se certifiquen segons uns criteris de seguretat establerts per l’Organisme Notificat basats en el Reglament d’equips de protecció individual), cosa que serà possible en un futur amb la norma EN 1621-5, que es troba ara mateix en període de desenvolupament”, remarca Enric Soriano.

Les armilles o les jaquetes amb airbag, que actualment es poden adquirir per un preu mínim aproximat d’uns 400 euros, són un element amb un potencial de protecció molt elevat per als motoristes. En definitiva, sobre dues rodes, el motorista és el xassís i tots els equips de seguretat passiva sumen per evitar i minimitzar lesions.  Recorda que, en moto, la prevenció és bàsica, i protegir-te amb un airbag fins i tot et pot salvar la vida.

Airbags que salvan vidas sobre dos ruedas

Aparte del casco, que es obligatorio, y de otros elementos de protección básicos como las chaquetas, los guantes o las botas, si eres motorista también dispones de una tecnología que te ofrece una protección clave en tus desplazamientos. Se trata de la chaqueta o chaleco que incorpora un airbag, un dispositivo que desde hace años es obligatorio para los pilotos de las tres categorías de Moto GP, pero que todavía está muy poco extendido fuera de los circuitos.

Las investigaciones más recientes sobre este sistema de seguridad ponen sobre la mesa que, si se consiguiera que un 25% de los motoristas lo utilizaran, se podrían salvar unas 110 vidas en un periodo de cinco años en Europa. Y también aportan un dato relevante para que tengas en cuenta cómo puede ser de vital: en accidentes que tienen un impacto en el tórax y, por lo tanto, en órganos vitales, podría llegar a reducir hasta un 12% el número de lesiones graves. Los dos datos forman parte de las conclusiones del proyecto europeo Pioneers, que se ha centrado en proponer mejoras para reducir de manera significativa las víctimas mortales de motoristas en el año 2025.

“Si se consiguiera que un 25% de los motoristas utilizaran este sistema de protección, se podrían salvar unas 110 vidas en un periodo de cinco años en Europa”

 1. ¿Qué partes del cuerpo protegen?

Uno de los equipos que Pioneers ha analizado es precisamente el airbag para motoristas, que, tal como explica Enric Soriano, ingeniero de homologación de Applus-IDIADA que ha trabajado en los ensayos, “protege sobre todo de lesiones causadas por impactos, en especial la zona frontal del tórax y, dependiendo de las características del dispositivo, puede proteger también la espalda, las cervicales y el coxis. Incluso hay airbags que incorporan un collarín que impide el movimiento del cuello para evitar lesiones en esta zona del cuerpo”.

Con el objetivo de evaluar el potencial de protección de este tipo de airbags, las pruebas se han realizado con dummies, los muñecos que simulan las reacciones de los motoristas en caso de accidente. “Hemos testeado los prototipos de los fabricantes en un nuevo método de ensayo, incrementando la fuerza de impacto y haciéndolo más realista. En este proceso, que se graba y se visualiza después en cámara lenta, hemos utilizado un torso de dummy con una chaqueta-airbag que hemos hecho impactar a varias velocidades utilizando nuestro diseño de máquina desarrollado exclusivamente para representar esta situación. De esta manera hemos comprobado la compresión real de la zona del pecho y si el airbag reduce el impacto”, explica Soriano, que puntualiza: “Sabemos que un impacto en el cual el pecho se comprime más de 6 cm puede causar lesiones irreversibles e, incluso, provocar la muerte”. El consorcio que ha trabajado en el proyecto considera que es necesario seguir avanzando en las investigaciones de este accesorio de seguridad, así como en la concienciación para que los usuarios de moto lo adquieran y utilicen.

“Protege sobre todo de lesiones causadas por impactos, en especial la zona frontal del tórax y, dependiendo de las características del dispositivo, puede proteger también la espalda, las cervicales y el coxis”

 • ¿Cómo funcionan?

Los chalecos con airbag, en general, se pueden poner cómodamente sobre cualquier chaqueta de protección. Incorporan una bolsa que se hincha a través de una pequeña botella de dióxido de carbono que se activa y se llena en pocas milésimas de segundo si se produce una caída o un impacto.

 •  ¿Qué tipos de airbag existen?


Existen dos tipos de airbag de moto en función de si la activación del hinchamiento es mecánica o electrónica.

 • El sistema mecánico funciona a través de un cable que conecta la moto al chaleco. En caso de caída, el cable se tensa, se separa del vehículo, tira de una pieza que perfora la botella de aire comprimido y el airbag salta.
 • Los airbags electrónicos disponen de un sistema de funcionamiento más sofisticado, ya que integran una centralita que, mediante unos sensores, detecta cuándo se tiene que activar e hinchar el chaleco protector.

En los dos casos, una vez se ha activado el airbag hay que revisar que el equipo no ha sufrido ningún desperfecto y sustituir posteriormente la botella de aire.

 • ¿Qué homologación tienen?


Para garantizar que los airbags de moto han superado todas las pruebas y requisitos de protección, tienes que fijarte en la etiqueta de homologación que llevan en el interior, con la numeración EN 1621-4 en el caso de los airbags de activación mecánica. “Los airbags de activación electrónica se pueden encontrar en el mercado, aunque su homologación no está todavía conforme con una norma armonizada europea (ahora se certifican de acuerdo con unos criterios de seguridad establecidos por el Organismo Notificado según el Reglamento de equipos de protección individual), cosa que será posible en un futuro con la norma EN 1621-5, que se encuentra ahora mismo en periodo de desarrollo”, remarca Enric Soriano.

Los chalecos o las chaquetas con airbag, que actualmente se pueden adquirir por un precio mínimo aproximado de unos 400 euros, son un elemento con un potencial de protección muy elevado para los motoristas. En definitiva, sobre dos ruedas, el motorista es el chasis y todos los equipos de seguridad pasiva suman para evitar y minimizar lesiones.Recuerda que, en moto, la prevención es básica, y protegerte con un airbag incluso puede salvarte la vida.