Los padres nunca deberían llorar la muerte de un hijo

Primer aniversario del trágico accidente de autocar de Freginals

Esta semana se ha cumplido un año del trágico accidente de autocar de Freginals (Montsià). El siniestro ocurrió antes de las seis de la mañana en el punto kilométrico 333 de la autopista AP-7. Un total de cinco autocares se desplazaban de Valencia a Barcelona, transportando estudiantes de universidades catalanas de diferentes nacionalidades, y uno de ellos volcó en este tramo y colidió con un turismo.

En el vehículo siniestrado viajaban unas sesenta personas, de las que trece murieron y treinta y seis resultaron heridas de diversa consideración. De las víctimas mortales, siete eran de nacionalidad italiana, dos alemanas, una austriaca, una uzbeka, una rumana y una francesa. En recuerdo de ellas y para acompañar a sus familias, esta semana ha habido dos sentidos homenajes en Cataluña, uno en Barcelona y otro en Freginals.

La Universidad de Barcelona ha recordado a las trece estudiantes de Erasmus que perdieron la vida en el accidente en un acto sencillo y austero pero, al mismo tiempo, solemne y muy emotivo. En el silencioso y emblemático jardín Ferran Soldevila del Edificio Histórico, se ha inaugurado un monumento formado por una magnolia, que es de la misma especie que el árbol que hay en la plaza de Els Arbres de Freginals, y trece bojes, que simbolizan cada una de las trece chicas. Aparte, se ha descubierto una piedra conmemorativa, procedente de la montaña de Montserrat, donde figura inscrito «En memoria de las víctimas del accidente de Freginals de 20 de marzo de 2016», que mantendrá vivo para siempre el recuerdo de las alumnas.

En el homenaje, que ha sido presidido por el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, también ha intervenido el rector de la Universidad, Joan Elias; la decana de la Facultad de Economía y Empresa, Elisenda Paluzie, y la vicerrectora de Estudiantes y Política Lingüística, Alba Ambrosio. Además, han participado el consejero de Interior, Jordi Jané, y la directora del Servicio Catalán de Tráfico, Eugenia Doménech.

También han asistido el padre y la hermana de la chica uzbeka que murió, representantes políticos del país y de las fuerzas de seguridad y los servicios de emergencia que intervinieron el día del accidente, así como personal académico y docente y alumnos y amigos de las víctimas.

Por otra parte, en el municipio de El Montsià, en Freginals, también ha habido otro acto organizado por el Ayuntamiento y la Generalitat. Entre otros, han asistido los familiares de las trece chicas que murieron en este lugar de la autopista.

Junto a la autopista AP-7, se ha levantado un monolito donde hay un árbol de hierro forjado con trece ramas que terminan cada una con una rosa. Además, se han plantado trece cipreses en recuerdo de las chicas que murieron.

Luchamos para que nunca más volvamos a lamentar un accidente tan trágico. Un país no se puede permitir que ninguna persona pierda la vida en la carretera y, recordando lo que se dijo en una carta escrita por un familiar de una de las víctimas, “I genitori non dovrebbero nunca piangere la morte di un figlio” (los padres nunca deberían llorar la muerte de un hijo). Y más si esta muerte se podía haber evitado, como es el caso de la mayoría de los accidentes de tráfico.

Els pares mai no haurien de plorar la mort d’un fill

Primer aniversari del tràgic accident d’autocar de Freginals

Aquesta setmana s’ha complert un any del tràgic accident d’autocar de Freginals (Montsià). El sinistre va ocórrer abans de les sis del matí al punt quilomètric 333 de l’autopista AP-7.  Un total de cinc autocars es desplaçaven de València a Barcelona, transportant estudiants d’universitats catalanes de diferents nacionalitats, i un d’ells va bolcar en aquest tram i va col·lidir amb un turisme.

En el vehicle sinistrat hi viatjaven una seixantena de persones, de les quals tretze van morir i trenta-sis més van resultar ferides de diversa consideració. De les víctimes mortals, set eren de nacionalitat italiana, dues alemanyes, una austríaca, una uzbeka, una romanesa i una francesa. En record d’elles i per acompanyar les seves famílies, aquesta setmana hi ha hagut dos sentits homenatges a Catalunya, un a Barcelona i l’altre a Freginals.

La Universitat de Barcelona ha recordat les tretze estudiants d’Erasmus que van perdre la vida en l’accident en un acte senzill i auster però, al mateix temps, solemne i molt emotiu.  Al silenciós i emblemàtic jardí Ferran Soldevila de l’Edifici Històric, s’ha inaugurat un monument format per una magnòlia, que és de la mateixa espècie que l’arbre que hi ha a la plaça dels Arbres de Freginals, i tretze boixos, que simbolitzen cada una de les tretze noies. A banda, s’ha descobert una pedra commemorativa, procedent  de la muntanya de Montserrat, on figura inscrit «En memòria de les víctimes de l’accident de Freginals de 20 de març de 2016», que mantindrà viu per sempre el record de les alumnes.

A l’homenatge, que ha estat presidit pel president de la Generalitat, Carles Puigdemont , també hi ha intervingut el rector de la Universitat, Joan Elias; la degana de la Facultat d’Economia i Empresa, Elisenda Paluzie, i la vicerectora d’Estudiants i Política Lingüística, Alba Ambròs. A més, hi han participat el conseller d’Interior, Jordi Jané, i la directora del Servei Català de Trànsit, Eugenia Doménech.

També hi han assistit el pare i la germana de la noia uzbeka que va morir, representants polítics del país i de les forces de seguretat i els serveis d’emergència que van intervenir el dia de l’accident, així com personal acadèmic i docent i alumnes i amics de les víctimes.

D’altra banda, al municipi del Montsià, a Freginals, també hi ha hagut un altre acte organitzat per l’Ajuntament i la Generalitat. Entre d’altres, hi han assistit els familiars de les tretze noies que van morir en aquest lloc de l’autopista.

Al costat de l’autopista AP-7, s’ha aixecat un monòlit on hi ha un arbre de ferro forjat amb tretze branques que acaben cadascuna amb una rosa.  A més, s’hi han plantat tretze xiprers en record de les noies que van morir.

Lluitem perquè mai més tornem a lamentar un accident tan tràgic. Un país no es pot permetre que cap persona perdi la vida a la carretera i, tot recordant el que es va dir en una carta escrita per un familiar d’una de les víctimes, “I genitori non dovrebbero  mai piangere la morte di un figlio” (els pares mai no haurien de plorar la mort d’un fill). I més si aquesta mort es podia haver evitat, com és el cas de la majoria dels accidents de trànsit.

 

Passatgers segurs… a l’autocar també

El 20 de març de 2016 seixanta-tres estudiants de diverses nacionalitats que tornaven en autocar de les Falles van patir un tràgic accident de trànsit a l’AP-7, a l’altura de Freginals (Montsià), que va costar la vida de tretze d’ells i en va deixar ferits de diversa consideració trenta-sis. Aquest sinistre es va convertir en el pitjor de la història a Catalunya des que el Servei Català de Trànsit té competències plenes en matèries de trànsit.

El Govern va mostrar la seva preocupació pel sinistre i va endegar una jornada de treball que va comptar amb la col·laboració del sector del transport, de sindicats i d’associacions d’usuaris, per tal de decidir un conjunt de mesures per millorar la seguretat en el transport amb autocar, que s’aplicaran enguany. Les mesures que es plantegen giren al voltant de tres eixos d’actuació: vehicles i cinturó de seguretat, conductors i condicions de treball, i informació, contractació i drets i deures dels usuaris, de competència de la Generalitat, de l’Estat i de la Unió Europea.

Camió Freginals (foto Ara) 2

En la presentació de les mesures per a la millora del transport amb autocar el conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, va posar de relleu: “La tecnologia ens ajuda. Hi ha avenços que hem de ser capaços d’incorporar com l’alcolock o elements d’avís i control del cinturó.” Per la seva part el conseller d’Interior, Jordi Jané, va recordar que “la majoria de víctimes mortals de Freginals no duien cordat el cinturó, i a l’inrevés, la majoria de passatgers que es van salvar, sí”. El Govern vol promoure que els vehicles de transport de viatgers per carretera incorporin els últims avenços tecnològics en matèria de seguretat tant activa (aquells elements que donen més eficàcia i estabilitat al vehicle en marxa i que eviten que es produeixi l’accident) com passiva (minimitzen els danys si l’accident es produeix).

Principals mesures

Alcolock

Distintius de qualitat: per classificar els vehicles a partir dels elements de seguretat de què disposin.

Criteri d’avaluació en noves concessions: s’introduiran com a criteri d’avaluació les millores tecnològiques en matèria de seguretat en els plecs dels concursos de noves concessions.

Ús del cinturó: es desenvoluparan campanyes informatives per promoure que els usuaris dels autocars duguin cordat el cinturó de seguretat, amb anuncis i fullets informatius. També s’incentivarà que els vehicles incorporin elements d’avís i control de l’ús efectiu del cinturó de seguretat per part dels usuaris.

Inspeccions específiques: s’incrementaran les inspeccions específiques sobre manipulació del tacògraf i altres elements de control.

Instal·lació de l’alcolock: el Govern proposarà a l’Estat que transposi la directiva europea que estableix la conveniència d’implantar dispositius antiarrencada en cas d’alcoholèmia.

Capacitació dels conductors: el Govern instarà l’Estat a estudiar la possibilitat d’incrementar la freqüència en la renovació del permís de conduir per als professionals.

Llistat de passatgers: s’inclourà en la nova Llei de transport de viatgers de Catalunya la necessitat que les empreses organitzadores de viatges en autocar disposin d’un llistat dels passatgers d’un trajecte, com succeeix actualment en els viatges en avió o vaixell, per facilitar les gestions en cas d’accident.

Informació als usuaris: es revisaran els elements informatius que incorporen els vehicles destinats a informar els passatgers sobre les normes de seguretat i les instruccions a seguir en cas d’incidència.

Pasajeros seguros… en autocar también

El 20 de marzo de 2016 sesenta y tres estudiantes de varias nacionalidades que volvían en autocar de las Fallas sufrieron un trágico accidente de tráfico en la AP-7, a la altura de Freginals (Montsià), que costó la vida de trece de ellos y dejó heridos de diversa consideración a treinta y seis más. Este siniestro se convirtió en el peor de la historia en Cataluña desde que el Servicio Catalán de Tráfico tiene competencias plenas en materia de tráfico.

El Gobierno mostró su preocupación por el accidente y emprendió una jornada de trabajo que contó con la colaboración del sector del transporte, de sindicatos y de asociaciones de usuarios, a fin de decidir un conjunto de medidas para mejorar la seguridad en el transporte en autocar, que se aplicarán este año. Las medidas que se plantean tienen tres ejes de actuación: vehículos y cinturón de seguridad, conductores y condiciones de trabajo, e información, contratación y derechos y deberes de los usuarios, de competencia de la Generalitat, del Estado y de la Unión Europea.

Camió Freginals (foto Ara) 2

En la presentación de las medidas para la mejora del transporte en autocar el consejero de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat de Cataluña, Josep Rull, puso de relieve: “La tecnología nos ayuda. Hay avances que debemos ser capaces de incorporar como el alcolock o elementos de aviso y control del cinturón.” Por su parte, el consejero de Interior, Jordi Jané, recordó que “la mayoría de víctimas mortales de Freginals no llevaban puesto el cinturón, y al revés, la mayoría de pasajeros que se salvaron, sí”. El Gobierno quiere promover que los vehículos de transporte de viajeros por carretera incorporen los últimos avances tecnológicos en materia de seguridad tanto activa (aquellos elementos que dan más eficacia y estabilidad al vehículo en marcha y que evitan que se produzca el accidente) como pasiva (minimizan los daños si se produce el accidente).

Principales medidas

AlcolockDistintivos de calidad: para clasificar los vehículos a partir de los elementos de seguridad de que dispongan.

Criterio de evaluación en nuevas concesiones: se introducirán como criterio de evaluación las mejoras tecnológicas en materia de seguridad en los concursos de nuevas concesiones.

Uso del cinturón: se desarrollarán campañas informativas para promover que los usuarios de los autocares lleven puesto el cinturón de seguridad, con anuncios y folletos informativos. También se incentivará que los vehículos incorporen elementos de aviso y control del uso efectivo del cinturón de seguridad por parte de los usuarios.

Inspecciones específicas: se incrementarán las inspecciones específicas de manipulación del tacógrafo y otros elementos de control.

Instalación del alcolock: el Gobierno propondrá al Estado que transponga la directiva europea que establece la conveniencia de implantar dispositivos antiarranque en caso de alcoholemia.

Capacitación de los conductores: el Gobierno instará al Estado a estudiar la posibilidad de incrementar la frecuencia en la renovación del permiso de conducir para los profesionales.

Listado de pasajeros: se incluirá en la nueva Ley de transporte de viajeros de Cataluña la necesidad de que las empresas organizadoras de viajes en autocar dispongan de un listado de los pasajeros de un trayecto, como sucede actualmente en los viajes en avión o barco, para facilitar las gestiones en caso de accidente.

Información a los usuarios: se revisarán los elementos informativos que incorporan los vehículos destinados a informar a los pasajeros sobre las normas de seguridad y las instrucciones a seguir en caso de incidencia.

 

Nueve meses conduciendo

Esperar un bebé no debe ser impedimento para conducir o ir en coche, pero el cambio físico que supone el embarazo obligará a la futura madre a tener en cuenta varios consejos para disfrutar de una conducción segura tanto para ella como para el futuro bebé.

Lo más importante para una embarazada es el cinturón, no se pueden hacer inventos. El correcto uso del cinturón de seguridad, ya sea como conductora o como ocupante, es fundamental. El cinturón debe colocarse lo más pegado al cuerpo posible, sin nudos ni holguras. Hay que recordar que la mayoría de los coches de hoy en día tienen cinturones de tres puntos de anclaje: un punto en el hombro y los otros dos, en las caderas, por delante de las crestas ilíacas. El hecho de que el cinturón se sujete al cuerpo contra el hueso duro, no contra el abdomen plano, y mucho menos en caso de una mujer embarazada, es mucho más seguro y efectivo.

INFOGRAFIA Embaràs i conducció_CASTELLÀ

También es cierto que muchas mujeres evitan conducir durante el embarazo, especialmente en el último trimestre. El crecimiento de la barriga modifica la postura y reduce la distancia entre el abdomen y el volante, por lo que algunas de ellas se sienten inseguras y prefieren no conducir.

Otros riesgos

A menudo las mujeres embarazadas sufren de lumbalgias y ciáticas que las incomodan a la hora de conducir, pero también de somnolencia provocada por las alteraciones hormonales y los cambios en los niveles de azúcar en sangre. Hay que tener también especial precaución con la medicación que se toma y sus contraindicaciones con la conducción.

El cinturón, obligatorio durante todo el embarazo

No hay ninguna exención de uso, ya que desde 2006 es obligatorio el uso del cinturón durante todo el embarazo. En caso de accidente, el uso adecuado del cinturón de seguridad contribuye a reducir el impacto del cuerpo de la mujer embarazada contra el volante y otros elementos del vehículo, protegiéndola a ella y al feto ante posibles lesiones. Proteger la madre es la mejor forma de proteger al bebé.

Algunos estudios internacionales han estimado que la proporción de mujeres que sufren lesiones derivadas de un accidente de tráfico ronda el 1%.

Nou mesos conduint

Esperar una criatura no ha de ser cap impediment per conduir i anar en cotxe, però el canvi físic que suposa l’embaràs obligarà la futura mare a tenir en compte diversos consells per gaudir d’una conducció segura tant per a ella com per al futur nadó.

El més important per a una embarassada és el cinturó, no es poden fer invents. L’ús correcte del cinturó de seguretat, ja sigui com a conductora o com a ocupant, és fonamental. El cinturó s’ha de col·locar tan enganxat al cos com sigui possible, sense nusos ni folgances. Cal recordar que la majoria dels cotxes d’avui en dia tenen cinturons de tres punts d’ancoratge: un punt a l’espatlla i els altres dos, al costat dels malucs, per davant de les crestes ilíaques. El fet que el cinturó se subjecti al cos contra l’os dur, no contra l’abdomen pla, i molt menys en cas d’una dona embarassada, és molt més segur i efectiu.

INFOGRAFIA Embaràs i conducció_CATALÀ

Amb tot, moltes dones eviten conduir durant l’embaràs, especialment en el darrer trimestre. El creixement de la panxa modifica la postura i redueix la distància entre l’abdomen i el volant, i per això algunes d’elles se senten insegures i prefereixen no conduir.

Altres riscos

Sovint les dones embarassades pateixen de lumbàlgies i ciàtiques que les incomoden a l’hora de conduir, però també de somnolència provocada per les alteracions hormonals i els canvis en els nivells de sucre en sang. S’ha de tenir també especial precaució amb la medicació que es pren i les seves contraindicacions amb la conducció.

El cinturó, obligatori durant tot l’embaràs

No hi ha cap exempció d’ús, ja que des del 2006 és obligatori l’ús del cinturó durant tot l’embaràs. En cas de col·lisió, l’ús adequat del cinturó de seguretat contribueix a reduir l’impacte del cos de la dona embarassada contra el volant i altres elements del vehicle, protegint-la a ella i al fetus davant de possibles lesions. Protegir la mare és la millor manera de protegir el fill.

Diversos estudis internacionals han estimat que la proporció de dones que pateixen lesions derivades d’una col·lisió de trànsit se situa al voltant de l’1%.

 

Radares de tramo, grandes aliados en la reducción de la siniestralidad

En el año 2010 entró en funcionamiento el primer radar de tramo en el túnel de Vielha y actualmente, en el conjunto de la red viaria de Cataluña, hay 19 radares de tramo. Estos representan una cobertura de 97,76 km del total de carreteras catalanas por este tipo de radares de control de velocidad media.

20170302_1147562248

Según la evaluación de su funcionamiento realizada por el Servei Català de Tránsit (SCT), se constata que se ha reducido de media, en el conjunto de tramos, más de un 70% la siniestralidad con víctimas mortales y heridas de gravedad. El coordinador de seguridad vial y movilidad del SCT, Òscar Llatje, ha explicado que “hay que esperar un tiempo para ver cómo evoluciona, puesto que hay algunos de los tramos que sólo hace un año que están en funcionamiento” y ha añadido que “teniendo en cuenta valores provisionales, los que han registrado una reducción más importante son los situados en la N-230, N-II y N-340”.

En este sentido, hemos pasado de 275 siniestros con personas muertas y heridas graves en estos tramos antes de instalar el radar de tramo, a 13 accidentes con personas muertas y heridas graves.

La política de seguridad vial del SCT apuesta por la progresiva instalación de radares de tramo, teniendo en cuenta el impacto positivo en el descenso de la siniestralidad mortal y grave y la moderación de la velocidad, sin olvidar los sistemas de control convencionales, los radares de punto (fijos y móviles), que tienen también un efecto reductor de la accidentalidad.

Infografia radars de tram CASTELLÂ

Algunas de las principales ventajas de los radares de tramo son:

• Evitan frenadas repentinas.
• Cubren de forma efectiva un tramo entero de una vía.
• Se obtienen velocidades más igualadas y uniformes a lo largo de todo el tramo.
• Son un elemento disuasivo sobre el comportamiento de los conductores.
• Constituyen una herramienta eficaz para reducir la siniestralidad y mejorar la seguridad viaria.
• Complementan los sistemas de control convencionales, como los radares microondas, de láser y los piezoeléctricos.

Los radares de tramo complementan la red de cinemómetros fijos y móviles de que dispone el SCT. En este sentido, actualmente hay 195 radares en Cataluña, con una ratio de 26 aparatos por millón de habitantes.

En España, la media de radares es de 36 por millón de habitantes. Esta ratio, y la de Cataluña, contrastan con los datos de países europeos líderes en seguridad vial, como Holanda (con una ratio de 71,2 aparatos por millón de habitantes) o Reino Unido (con una ratio de 92,1 aparatos por millón de habitantes).

Radars de tram, grans aliats en la reducció de la sinistralitat

El 2010 va entrar en funcionament el primer radar de tram al túnel de Vielha i actualment, en el conjunt de la xarxa viària de Catalunya, hi ha 19  radars de tram. Això representa un total de 97,76 km de les carreteres catalanes coberts per aquest tipus de  radars de control de velocitat mitjana.

20170302_1147562248

En l’avaluació que ha fet el Servei Català de Trànsit (SCT) del seu funcionament es constata que s’ha reduït de mitjana en el conjunt de trams més d’un 70% la sinistralitat amb víctimes mortals i ferides de gravetat. El coordinador de seguretat viària i mobilitat de l’SCT, Òscar Llatje, ha explicat  que “cal esperar un temps més per veure com evoluciona, atès que hi ha alguns dels trams que només fa un any que estan en funcionament i ha afegit que “tenint en compte valors provisionals, els que han enregistrat una baixada més important són els situats a l’N-230, N-II i N-340”.

En aquest sentit, hem passat de 275 sinistres amb persones mortes i ferides greus en aquests trams abans d’instal·lar el radar de tram, a 13 accidents amb persones mortes i ferides greus.

La política de seguretat viària de l‘SCT aposta per la progressiva instal·lació de radars de tram, atès l’impacte positiu en el descens de la sinistralitat mortal i greu i la moderació de la velocitat, sense oblidar els sistemes de control convencionals, els radars de punt (fixos i mòbils), que tenen també un efecte reductor de l’accidentalitat.

Infografia radars de tram

Alguns dels principals avantatges dels radars de tram són:

 • Eviten frenades sobtades.
 • Cobreixen de forma efectiva un tram sencer d’una via.
 • S’obtenen velocitats més igualades i uniformes al llarg de tot el tram.
 • Són un element dissuasiu sobre el comportament dels conductors.
 • Constitueixen una eina eficaç per reduir la sinistralitat i millorar la seguretat viària.
 • Complementen els sistemes de control convencionals, com els radars microones, de làser i els piezoelèctrics.

Els radars de tram complementen la xarxa de cinemòmetres fixos i mòbils de què disposa el Servei Català de Trànsit. Així doncs, actualment hi ha 195 radars a Catalunya, amb  una ràtio de 26 aparells per milió d’habitants.

A Espanya la mitjana de radars és de 36 per milió d’habitants. Aquesta ràtio, i la de Catalunya, contrasten amb les dades de països europeus líders en seguretat viària, com Holanda (amb una ràtio de 71,2 aparells per milió d’habitants) o el Regne Unit (amb una ràtio de 92,1 aparells per milió d’habitants).

Pacto para mejorar la calidad del aire

Según la OMS (Organización Mundial de la Salud), en el año 2012 cerca de medio millón de europeos murieron prematuramente por respirar aire contaminado, un dato que pone de manifiesto cómo afectan los factores medioambientales a la salud de las personas. Barcelona y su área metropolitana no son una excepción a los efectos que la contaminación atmosférica tiene sobre la calidad de vida de la ciudadanía. Por este motivo, la Generalitat ha tomado la iniciativa y, junto con el Ayuntamiento de Barcelona, el Área Metropolitana de Barcelona, la Diputación de Barcelona y otros entes locales del entorno metropolitano, han pasado a la acción y han acordado actuaciones concretas para mejorar la actual situación. Entre otras, han decidido reducir los contaminantes derivados del tráfico, ya que la circulación de los vehículos es uno de los principales factores de la contaminación en las ciudades.

Retencions

Los objetivos:

Rebajar un 30% las emisiones asociadas al tráfico en un plazo de 15 años para poder cumplir con los niveles que recomienda la OMS. Al menos en los próximos cinco años, las emisiones deberán reducirse un 5%.

Restricciones y calendario fijados:

 • A partir del 1 de enero de 2019 se restringirá la circulación de furgonetas matriculadas antes del 1 de octubre de 1994 y turismos de antes del 1 de enero de 1997, todos los días laborables.
 • Antes, a partir del 1 de diciembre de este 2017, en episodios ambientales de contaminación atmosférica se restringirá el tráfico en los turismos de más de 20 años y en las furgonetas de más de 23.
 • En el horizonte de 2020, la prohibición se ampliará a los vehículos sin etiqueta ambiental de la DGT en Barcelona y en sus rondas.

Dónde se aplicará el acuerdo:

El acuerdo afectará al Ámbito-40, que son los municipios declarados “zonas de protección especial del ámbito atmosférico” y que incluyen ciudades como Barcelona, Badalona, Sabadell o L’Hospitalet. En total, las medidas tendrán efectos directamente en 4,3 millones de personas de cuatro comarcas del Ámbito-40 (Barcelonès, Baix Llobregat, Vallès Occidental y Vallès Oriental). Los diferentes ayuntamientos podrán establecer otras restricciones en el interior de su municipio, definiendo áreas de mayor protección.

La directora del Servicio Catalán de Tráfico, Eugenia Doménech, se ha referido a este pacto institucional como “un paso muy importante”. Según Doménech, “trabajamos para lograr una movilidad sostenible, segura y saludable y este acuerdo va en esta dirección, de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos“. La directora del SCT también destaca que “las políticas de seguridad vial han contado siempre con el consenso de todos y también en este tema es importante trabajar juntos para conseguir resultados y consolidar el cambio estructural que es necesario”. El SCT, como responsable de la gestión del tráfico, aplicará las restricciones acordadas, coordinará las medidas necesarias para su efectividad y realizará el control del cumplimiento de las restricciones en las carreteras.

Las restricciones previstas irán acompañadas de medidas para reforzar el transporte público y de incentivos para renovar los vehículos viejos, entre otras. La Generalitat también se ha comprometido a facilitar la flexibilidad horaria de su personal durante los episodios ambientales en hora punta.

ENLACE NOTA DE PRENSA:

Nota de prensa del Departamento de Territorio y Sostenibilidad

 

Pacte per a millorar la qualitat de l’aire

Segons l’OMS (Organització Mundial de la Salut), l’any 2012 prop de mig milió d’europeus van morir prematurament per respirar aire contaminat, una dada que fa palès de quina manera afecten els factors mediambientals la salut de les persones. Barcelona i la seva àrea metropolitana no són una excepció als efectes que la contaminació atmosfèrica té sobre la qualitat de vida de la ciutadania. Per aquest motiu, la Generalitat ha pres la iniciativa i, junt amb l’Ajuntament de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, la Diputació de Barcelona i altres ens locals de l’entorn metropolità, han passat a l’acció i han acordat actuacions concretes per millorar l’actual situació. Entre altres, han decidit reduir els contaminants derivats del trànsit, ja que la circulació dels vehicles és un dels principals factors de la contaminació a les ciutats.

Retencions

Els objectius:

Rebaixar un 30% les emissions associades al trànsit en un termini de 15 anys per poder complir amb els nivells que recomana l’OMS. Com a mínim en els propers cinc anys, les emissions s’hauran de reduir un 5%.

Restriccions i calendari fixats:

 • A partir de l’1 de gener del 2019 es restringirà la circulació de furgonetes matriculades abans de l’1 d’octubre del 1994 i de turismes d’abans de l’1 de gener del 1997, tots els dies feiners.
 • Abans, a partir de l’1 de desembre d’aquest 2017, en episodis ambientals de contaminació atmosfèrica es restringirà el trànsit als turismes de més de 20 anys i a les furgonetes de més de 23.
 • En l’horitzó del 2020, la prohibició s’ampliarà als vehicles sense etiqueta ambiental de la DGT a Barcelona i a les seves rondes.

On s’aplicarà l’acord:

L’acord afectarà l’Àmbit-40, que són els municipis declarats “zones de protecció especial de l’àmbit atmosfèric” i que inclouen ciutats com Barcelona, Badalona, Sabadell o l’Hospitalet de Llobregat. En total, les mesures tindran efectes directament en 4,3 milions de persones de quatre comarques de l’Àmbit-40 (Barcelonès, Baix Llobregat, Vallès Occidental i Vallès Oriental). Els diferents ajuntaments podran establir altres restriccions a l’interior del seu municipi, definint àrees de més protecció.

La directora del Servei Català de Trànsit, Eugenia Doménech, s’ha referit a aquest pacte institucional com “un pas molt important”. Segons Doménech,“treballem per assolir una mobilitat sostenible, segura i saludable i aquest acord va en aquesta direcció, de millorar la qualitat de vida dels ciutadans”. La directora de l’SCT també destaca que “les polítiques de seguretat viària han comptat sempre amb el consens de tots i també en aquest tema és important treballar plegats per aconseguir resultats i consolidar el canvi estructural que cal”. L’SCT, com a responsable de la gestió del trànsit, aplicarà les restriccions acordades, coordinarà les mesures necessàries per a la seva efectivitat i realitzarà el control del compliment de les restriccions a les carreteres.

Les restriccions previstes aniran acompanyades de mesures per reforçar el transport públic i d’incentius per renovar els vehicles vells, entre d’altres. La Generalitat també s’ha compromès a facilitar la flexibilitat horària del seu personal durant els episodis ambientals en hora punta.

ENLLAÇ NOTA DE PREMSA:

Nota de premsa del Departament de Territori i Sostenibilitat