Un 65% més de sancions per no tenir la ITV al dia

En els dos darrers anys s’ha produït un increment considerable dels conductors que circulen per les nostres carreteres sense tenir al dia la Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV). Les xifres de sancions relacionades amb la ITV han augmentat un 65% en els últims deu anys, i s’ha passat dels 57.069 expedients iniciats l’any 2012 als 94.398 del 2022. Això vol dir que, durant l’any passat, es van posar de mitjana a tot Catalunya 259 sancions al dia per no tenir la ITV en regla. Cal recordar que no passar la ITV comporta un risc per a la seguretat pròpia i la de la resta d’usuaris de la via, ja que un vehicle en bon estat de manteniment redueix el risc d’accident per qüestions tècniques. A més, les sancions per conduir sense tenir la ITV al dia poden anar dels 200 als 500 euros segons el tipus d’irregularitat que es detecti: la sanció serà de 200 euros si la ITV està caducada o si se circula amb una inspecció desfavorable, i si el vehicle circula amb una ITV negativa, la sanció puja fins als 500 euros.

Els factors que han portat a aquest augment de les sancions són diversos i no es pretén ara alarmar la ciutadania en cap sentit, però sí fer un toc d’atenció als conductors i propietaris d’un vehicle. L’inspector en cap de la Divisió de Trànsit dels Mossos, Andreu González, assegura que “ja des de la pandèmia, vam veure una tendència a l’alça en el nombre de vehicles que circulaven sense la ITV. Les moratòries o canvis de terminis en la vigència dels permisos van descol·locar alguns ciutadans, que no tenien clar quan havien de passar la ITV o el temps que els durava la validesa de la inspecció. També es va donar el cas de propietaris que havien tingut el vehicle aparcat durant molt de temps, sense fer-lo servir i que, per por de no passar la ITV, van decidir no portar-lo a inspeccionar”.

Any de pandèmia

L’any 2020, l’any de la pandèmia i de les restriccions de mobilitat, es van sancionar més de 58.000 conductors, fet que va suposar un descens en el nombre de sancionats respecte als anys anteriors, en què s’havia produït un lleuger però constant augment. Per tant, el 2020 hi va haver de mitjana a Catalunya 160 sancions al dia, quan l’any anterior, el 2019, n’hi havia hagut 215. Però el 2020 va ser un miratge i durant els dos anys següents es va passar als 91.170 sancionats del 2021 i als 94.398 sancionats del 2022.

L’inspector Andreu González explica que “és cert que quan ja s’ha creat una tendència com aquesta, quan es detecta un incompliment específic com pot ser aquest, llavors des de Mossos es mira més, encara es controla amb més intensitat. Això també podria ajudar a explicar aquest augment de les sancions relacionades amb la ITV. A més, els agents tenen ara unes dinàmiques i unes millores tecnològiques que els permeten comprovar amb molta més facilitat si el vehicle té la ITV en regla”. L’inspector deixa clar que “el fet que hagin augmentat les sancions no vol dir que les nostres carreteres estiguin plenes de vehicles antics o en molt males condicions mecàniques. En aquestes sancions hi ha molt vehicle nou que ha de passar la ITV per primera vegada i que, pel motiu que sigui, sovint per oblit o ignorància, no la passa”.

Sancions per demarcacions

Si analitzem les dades de vehicles sancionats per demarcacions, la de Barcelona és la que l’any passat en va tenir el nombre més elevat, amb 62.808 expedients iniciats relacionats amb la ITV. Això significa que durant els darrers deu anys hi ha hagut un augment de gairebé el 50%, comparats amb els 42.024 del 2012. En canvi, la demarcació que ha tingut un augment més gran de vehicles sancionats durant la darrera dècada és Lleida, que ha passat de 2.703 el 2010 a 6.396 el 2022; per tant, parlem d’un augment del 136%.

Pel que fa a Girona, s’ha passat de 7.180 expedients sancionadors l’any 2012 als 15.166 de l’any passat, fet que suposa un augment en deu anys del 111%. A la demarcació de Tarragona, l’increment és del 94%, ja que fa deu anys hi va haver 5.162 sancions relacionades amb la ITV, quan l’any passat havien estat 10.028. 

L’estiu, una estació amb molta mobilitat

Arriba l’època d’estiu i la temporada de vacances, un dels períodes de l’any amb més mobilitat a la nostra xarxa viària. Per tant, es fa del tot imprescindible tenir el nostre vehicle en les millors condicions mecàniques i, evidentment, haver passat la ITV. Si toca passar-la en els propers dies, abans d’anar-hi es pot comprovar el nivell d’oli del motor i del líquid de frens, el funcionament dels llums exteriors i de l’eixugaparabrises, l’estat i la pressió dels pneumàtics o l’ancoratge dels cinturons. Con diu l’inspector en cap Andreu González, “les inspeccions d’avui en dia són més estrictes i complexes i, per la nostra seguretat i la de la resta, cal tenir el vehicle en bones condicions i passar la ITV sempre que se’ns requereixi”.

Passa la ITV, circula amb seguretat

Aquest 1 de juny han entrat en vigor una sèrie de novetats en relació amb la Inspecció Tècnica de Vehicles, també coneguda com a ITV, la inspecció periòdica a la qual tots els vehicles matriculats s’han de sotmetre. Aquests canvis fan referència, principalment, a la modificació de la gravetat del defecte de funcionament de l’ABS o del possible despreniment dels retrovisors, o a la incorporació del procés de matriculació per als vehicles procedents del Regne Unit després del Brexit.

En què consisteix la ITV?

Obligatòria a l’Estat des del 1987, en el cas dels cotxes i motocicletes, han de passar la ITV els de més de 4 anys, primer cada dos anys i, a partir dels 10, cada any. L’objectiu és comprovar que tant l’estat general com els elements de seguretat del vehicle es troben en condicions que li permetin continuar circulant sense que sigui un perill per als seus ocupants ni per a la resta de persones o altres elements que hi pugui haver a la via.

Així, pel que fa al control dels punts principals del vehicle, es revisa:

  • el condicionament exterior
  • la carrosseria
  • el condicionament interior
  • la senyalització i l’enllumenat
  • els frens
  • la direcció
  • els eixos i la suspensió
  • el bastidor, el motor i la transmissió

A més, la inspecció serveix alhora per afavorir el respecte al medi ambient, ja que també es miren els nivells d’emissió contaminant i, en el cas de les motocicletes i ciclomotors, a més, el soroll que emeten per garantir que no sobrepassin els límits marcats.

Fotografies cedides per Applus

Resultat de la inspecció

Si no es troben defectes, la inspecció és favorable: es valida la fitxa tècnica del vehicle, s’hi posa la nova data de caducitat i es col·loca l’adhesiu que indica fins quin any i mes està al corrent de la ITV. Cal tenir en compte que la inspecció és vàlida fins a un dia en concret, és un error pensar que no caduca fins a l’últim dia del mes que marqui l’adhesiu. Tanmateix, la normativa estableix que es pot passar la ITV fins un mes abans que caduqui.

Quan es detecten defectes lleus –com, per exemple, que la placa de matrícula del darrere té una il·luminació insuficient o que l’escombreta del parabrisa està deteriorada però fa la seva feina–, el resultat de la inspecció és vàlid, com en el cas anterior, ja que es consideren defectes lleus aquells que no tenen un impacte significatiu en la seguretat del vehicle o la protecció del medi ambient. Tanmateix, a l’informe s’assenyala que cal corregir tan aviat com sigui possible els defectes detectats.

Per contra, si s’han apreciat un o més defectes greus –com pot ser que no funciona cap llum de carretera o de fre, que els pneumàtics no són homologats o que el nivell de soroll que emet el vehicle és superior al reglamentari o, com a novetat, que s’encén el llum d’avís del sistema de frens ABS o es porta el retrovisor caigut–, la inspecció és desfavorable, és a dir, el vehicle només queda autoritzat a circular fins al taller mecànic per reparar les deficiències. En aquest cas, el vehicle haurà de passar una segona inspecció per comprovar que s’han solucionat els defectes.

Per acabar, es pot donar el cas que la ITV sigui negativa, per exemple, si es detecten defectes molt greus com que els discos de fre estan trencats o són insegurs o hi ha pèrdua de combustible sobre cables elèctrics. Aquest fet comporta la immobilització del vehicle a l’estació, ja que no pot circular perquè suposa un perill. Cal llogar una grua per traslladar el vehicle al taller mecànic per tal que hi facin les reparacions necessàries i tornar a passar de nou la revisió en un termini màxim de dos mesos.

La inspecció tampoc se supera quan es troben irregularitats en la identificació del vehicle, quan s’observen reformes no legalitzades o anomalies en la documentació que requereixen una actuació administrativa prèvia.

Què pots comprovar abans d’anar a passar la ITV?

Entre d’altres, pots comprovar el nivell d’oli del motor i del líquid de frens, el funcionament dels llums exteriors i de l’eixugaparabrises, l’estat i la pressió dels pneumàtics o l’ancoratge dels cinturons. Recorda també que a l’hora de fer la revisió cal presentar la fitxa tècnica del vehiclei el permís de circulació, si bé des d’ara podrà ser consultat telemàticament des de les estacions, com ja passava amb l’assegurança del vehicle.

Què passa si circules sense la ITV en regla?

Un vehicle en bon estat de manteniment és clau per a la seguretat viària, ja que es redueix el risc d’accident per qüestions tècniques, i per això és important que es revisi periòdicament. Circular sense tenir la ITV en vigor suposa una infracció greu que comporta multes entre 200 i 500 euros: la sanció serà de 200 euros si està caducada (aquesta multa pot arribar fins i tot si el vehicle està aparcat) o si se circula amb una inspecció desfavorable. Si el vehicle circula amb una ITV negativa la sanció puja fins als 500 euros.

A més, has de tenir en compte que si tens un accident i no has passat la ITV quan tocava, l’assegurança no se’n farà càrrec. Circular sense la certificació corresponent suposa un risc potencial per als ocupants del vehicle i per a la resta d’usuaris. Passa la ITV, circula amb seguretat.

Es renova la normativa de la ITV

La Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) s’ha renovat amb alguns canvis legislatius destacats per adaptar-se a les directrius de la Unió Europea, que la faran més exhaustiva i més exigent. La nova normativa (Reial decret 920/2017), que va entrar en vigor el 20 de maig del 2018, s’adapta als avenços tecnològics dels vehicles i inclou nous mètodes de control dels sistemes electrònics de seguretat i dels gasos contaminants. També introdueix modificacions pel que fa als requisits per poder ser inspector de les estacions autoritzades i al protocol que cal seguir en cas de suspendre la primera revisió. Els operadors que fan aquests controls disposen d’un any a partir del 20 de maig d’enguany per adaptar les seves instal·lacions a les noves exigències i acreditar que també compleixen els nous requeriments.

Quins són els canvis principals d’aquesta inspecció?

→S’utilitzaran maquinàries de lectura de sistema de diagnòstic a bord (OBD). El control de les emissions contaminants es començarà a fer el 10 de setembre del 2018. El nou Manual de procediment d’inspecció de les estacions d’ITV haurà d’establir i concretar quan i de quina manera es controlaran els altres sistemes dels vehicles com, per exemple, els coixins de seguretat, els sistemes d’enllumenat, les prestacions del motor o el control d’estabilitat. Cal destacar que no s’han incorporat nous límits d’emissions ni es controlaran nous gasos nocius emesos pels vehicles.

→L’usuari podrà escollir l’estació on passar la segona inspecció en el cas que el resultat de la primera sigui desfavorable. L’estació que faci la segona revisió certificarà només si les incidències detectades en el primer control han estat reparades, és a dir, no podrà buscar defectes nous al vehicle. Fins ara, es podia escollir l’estació on passar la ITV, però si es trobava algun desperfecte, s’havia de tornar al mateix centre perquè comprovés que s’havien fer les reparacions oportunes.

→A més, la inspecció es podrà realitzar fins a un mes abans del seu venciment  i d’aquesta manera es disposarà de més marge de temps per concertar cita allà on es decideixi passar la nova ITV. Això, però, no suposarà que s’hagi de canviar la data de la revisió següent.

→Segons la nova normativa, els inspectors de les estacions d’ITV hauran de ser tècnics superiors en electromecànica d’automòbils o disposar de titulacions equivalents. Així mateix, es reforçaran els coneixements d’aquests professionals, de manera que hauran de fer formacions presencials o en línia cada tres anys.

→Amb la nova ITV, es catalogaran com a històrics aquells vehicles que tinguin més de 30 anys d’antiguitat, mentre que fins ara només havien de tenir com a mínim 25 anys.

Aquestes inspeccions periòdiques i obligatòries són fonamentals per a la seguretat viària. L’objectiu és comprovar que tant l’estat general com els elements de seguretat del vehicle estan en condicions òptimes per circular, sense que constitueixi un perill per als ocupants ni per a les altres persones, ni tampoc per al medi ambient.