Saps quins tràmits electrònics pots fer amb l’SCT?

Presentar al·legacions i recursos a una multa, identificar el conductor o conductora d’una infracció de trànsit, sol·licitar la devolució d’ingressos indeguts o consultar els propis expedients són alguns dels tràmits del procediment sancionador de trànsit que es poden fer per mitjans electrònics.

Per fer aquests tràmits cal disposar d’un certificat digital, tot i que alguns tràmits també es poden fer amb la contrasenya específica assignada a aquell expedient. La contrasenya s’indica en l’imprès de notificació que envia el Servei Català de Trànsit (SCT). Al web de l’SCT hi trobaràs manuals que expliquen pas a pas com fer aquests tràmits.

A més, també pots demanar rebre les notificacions del procediment sancionador de trànsit electrònicament: Sol·licitud de subscripció a les notificacions electròniques (DEV)

Al·legacions i recursos

D’acord amb la Llei de trànsit, un cop notificada una denúncia o acord d’incoació, la persona interessada disposa d’un termini de 20 dies naturals, comptats des de l’endemà de la notificació, per presentar un escrit d’al·legacions. Ha de dirigir l’escrit al Servei Territorial de Trànsit que instrueix l’expedient sancionador i hi ha d’aportar o proposar les proves que consideri pertinents per a la seva defensa.

Recorda que si es fa el pagament amb descompte, les al·legacions es consideraran com a no presentades.

També es pot presentar un recurs potestatiu de reposició o un recurs extraordinari de revisió contra la resolució sancionadora.

Finalment, es pot presentar un recurs de reposició contra la provisió de constrenyiment davant l’Agència Tributària de Catalunya.

Identificació de conductor/a

És necessari fer aquesta identificació quan l’Administració t’ha enviat un requeriment de conductor o conductora o quan has rebut un acord d’incoació d’ofici d’un expedient sancionador però no ets la persona que conduïa el vehicle en el moment de la infracció.

  1. Si has rebut un requeriment, la persona titular o arrendatària a llarg termini del vehicle, quan l’Administració l’hi requereix, és responsable de facilitar-li les dades de la persona que conduïa el vehicle en el moment de la infracció. Té vint dies naturals per contestar, comptats des de l’endemà del dia que hagi rebut la notificació de requeriment. La persona que ha estat objecte d’un requeriment de conductor no pot abonar la sanció.
  2. Si has rebut un acord d’incoació d’ofici, has d’identificar la persona que conduïa el vehicle en el termini de vint dies naturals comptats des de l’endemà del dia que hagis rebut la notificació. Tingues en compte que si fas el pagament amb descompte, el procediment finalitzarà i no s’atendrà la identificació. La persona identificada disposarà d’un termini per pagar amb descompte a partir del moment que se li notifiqui la denúncia.

Sol·licitud de devolució d’ingressos indeguts

Quan la persona denunciada ha pagat una denúncia o sanció i aquesta no ha esdevingut ferma perquè s’han estimat les al·legacions o els recursos presentats o quan s’ha produït un pagament en excés, es pot sol·licitar la devolució de l’import ingressat indegudament.

Si l’import s’ha abonat en període voluntari, és el Servei Català de Trànsit qui ha de fer la devolució. En canvi, si el pagament s’ha fet per la via executiva, la devolució correspon a l’Agència Tributària de Catalunya.

Es pot presentar una sol·licitud de devolució d’ingressos en nom propi o bé amb representant

Consulta dels teus expedients

Pots consultar els teus expedients. Si disposes d’un certificat digital, has d’entrar a aquest tràmit i identificar-te. La identificació també es pot fer amb idCAT Mòbil

Un cop t’has identificat, pots visualitzar els expedients sancionadors que el Servei Català de Trànsit té oberts amb el teu número de document i en pots consultar les dades i la fotografia captada pel radar en les sancions de velocitat.

Pagament de sancions

Les sancions per infraccions de trànsit es poden pagar tant si tens un certificat digital com si no. Al web de l’SCT hi trobaràs un manual detallat que ho explica.

App de trànsit

A través de l’App de trànsit pots consultar un expedient sancionador, pagar una sanció, identificar el conductor o conductora que ha comès una infracció i presentar al·legacions.

Aquesta aplicació també ofereix altres serveis com consultar el mapa del trànsit, les càmeres, les restriccions al transport de mercaderies i consells de seguretat.

Deixa un comentari