Cómo ser un compañero de viaje seguro y responsable

Con la pareja, con amigos, con compañeros de trabajo o de estudios… Todos hemos ido o vamos de copilotos alguna vez cuando nos desplazamos por carretera. ¿Te has planteado qué características tienes como acompañante? ¿Con qué tipo te sientes más identificado? ¿Te consideras un copiloto crítico, empático, pasivo, discutidor o quizás admites que adviertes constantemente de posibles riesgos, charlas constantemente o llegas incluso a distraer al conductor con tu actitud? Cuando subimos a un vehículo, tenemos que ser conscientes de que nuestro papel como copiloto es básico para garantizar una conducción segura, no exponernos a situaciones de riesgo y, en definitiva, evitar accidentes.

Foto copilot ok

Harás muy bien de copiloto si…

 1. Estás moderadamente alerta con respecto a lo que pasa en la conducción y el entorno. Tienes que cooperar sin agobiar a quien conduzca para que lo pueda hacer de una manera más segura.
 1. Cumples las normas de seguridad y pides al conductor que también las respete. Viajar con un conductor que no cumple la normativa supone poner tu seguridad en manos de alguien que puede hacerte correr graves riesgos. Si sabes que un conductor no está en condiciones de conducir, evitarás ir con él y lo tendrías que intentar convencer de que no coja el vehículo.
 2. Colaboras con el conductor, por ejemplo, encargándote del GPS si hay que buscar una nueva ruta o un lugar de destino (si no se ha programado antes de salir), seleccionando la música de Spotify o sintonizando una emisora de radio. 
 1. No distraes al conductor con lo que dices o haces, ni lo incitas a tener comportamientos que lo puedan distraer y exponer a situaciones de riesgo.
 1. Mantienes la calma y no transmites nerviosismo al conductor, por ejemplo en el caso de encontraros en un atasco. Perder los nervios, criticar a los demás usuarios o mantener discusiones y conductas agresivas en el interior del vehículo pueden resultar contraproducentes y provocar distracciones y ansiedad en el conductor.
 2. No intentas comportarte como un experto ni te quejas constantemente de la manera de conducir de quien va al volante o al manillar. “¡Frena!” “¡Cambia de marcha!” “¡Pon el intermitente!” Dar lecciones y actuar como si el conductor fuera tu alumno no es una actitud adecuada que permita al conductor mantener una conducción tranquila y segura.
 3. Te encargas de los menores en caso de que viajen detrás en el vehículo; evitarás descuidos por parte del conductor y facilitarás que se concentre al 100% en la conducción.

Sentarse al lado de quien conduce implica ser corresponsable para evitar problemas en la conducción. El copiloto tiene que mantener unas conductas seguras y su comportamiento puede resultar fundamental para evitar accidentes. El hecho de que un trayecto acabe resultando un viaje sin riesgos o, por el contrario, inseguro y con contratiempos, depende en parte de cómo actúe el acompañante.

¡Pon en práctica estos 7 consejos y sé un copiloto seguro!

Pautes per ser un company de viatge segur i responsable

Amb la parella, amb amics, amb companys de feina o d’estudis… Tots hem anat o anem de copilots algun cop quan ens desplacem per carretera. T’has plantejat  quines característiques tens com a acompanyant? Amb quin tipus t’identifiques més? Et consideres un copilot crític, empàtic, passiu, discutidor o potser admets que adverteixes constantment de possibles riscos, xerres constantment o arribes fins i tot a distreure el conductor amb la teva actitud? Quan pugem a un vehicle, hem de ser conscients que el nostre paper com a copilot és bàsic per garantir una conducció segura, no exposar-nos a situacions de risc i, en definitiva, evitar accidents.

Foto copilot ok

Faràs molt bé de copilot si…

 1. Estàs moderadament alerta respecte al que passa en la conducció i l’entorn. Has de cooperar sense aclaparar qui condueixi perquè ho pugui fer d’una manera més segura.
 2. Compleixes les normes de seguretat i demanes al conductor que també les respecti. Viatjar amb un conductor que no compleix la normativa suposa posar la teva seguretat en mans d’algú que pot fer-te córrer greus riscos. Si saps que un conductor no està en condicions de conduir, has d’evitar anar amb ell i l’hauries d’intentar convèncer que no agafi el vehicle.
 3. Col·labores amb el conductor, per exemple, encarregant-te del GPS si cal fer la cerca d’una nova ruta o lloc de destinació (si no s’ha programat abans de sortir), seleccionant la música d’Spotify o sintonitzant una emissora de ràdio.
 4. No distreus el conductor amb el que dius o fas, ni l’incites a tenir comportaments que el puguin distreure i exposar a situacions de risc.
 5. Mantens la calma i no transmets nerviosisme al conductor, per exemple en el cas de trobar-vos en un embús. Perdre els nervis, criticar els altres usuaris o mantenir discussions i conductes agressives a l’interior del vehicle poden resultar contraproduents i provocar distraccions i ansietat en el conductor.
 6. No intentes comportar-te com un expert ni et queixes constantment de la manera de conduir de qui va al volant o al manillar. “Frena!” “Canvia de marxa!” “Treu l’intermitent!” Donar lliçons i actuar com si el conductor fos el teu alumne no és una actitud adequada que permeti al conductor mantenir una conducció tranquil·la i segura.
 7. T’encarregues dels menuts en el cas que viatgin darrere en el vehicle; evitaràs distraccions per part del conductor i facilitaràs que es concentri al 100% en la conducció.

Seure al costat de qui condueix implica ser corresponsable per evitar problemes en la conducció. El copilot ha de mantenir unes conductes segures i el seu comportament pot resultar fonamental per evitar accidents. El fet que un trajecte acabi resultant un viatge sense riscos o, per contra, insegur i amb contratemps, depèn en part de com actuï l’acompanyant.

Posa en pràctica aquests 7 consells i sigues un copilot segur!

 

En cas d’accident, fes el PAS

Saps què has de fer si mai et trobes amb un accident de trànsit?

Presenciar un xoc a la carretera pot ser un trasbals, però saber quin protocol seguir, en quin ordre s’ha d’actuar i també què no s’ha de fer és vital per oferir una ajuda útil a les persones que han patit un accident i als equips d’emergència que les assistiran. Així que, si mai ets testimoni d’un sinistre viari o ets el primer en arribar al lloc d’un accident, mantingues la calma i recorda una norma fonamental, el PAS, que és l’acrònim de les tres pautes que has de seguir:

Protegeix la zona
Alerta trucant al telèfon d’emergències @112
Socorre la persona que ha patit l’accident

Triangle, C-58

A continuació, et detallem el protocol pas a pas:

 1. Protegeix la zona accidentada

El pas inicial és l’autoprotecció, així que el primer que has de fer és aparcar tan bé com puguis el teu vehicle i posar-te l’armilla reflectant abans de baixar. Pel que fa a la protecció del lloc de l’accident, encén les llums d’emergència o posició i senyalitza la zona amb els triangles de presenyalització.

 1. Alerta els serveis d’emergència

A continuació, truca als serveis d’emergència marcant directament el 112. Fes-ho des d’un indret segur i mantingues la calma. Com més informació facilitis, millor, tant pel que fa al lloc de l’accident (carretera, punt quilomètric, sentit) com al nombre de ferits i tota la informació que puguis aportar sobre el seu estat (si estan conscients, si sagnen, etc.). També son rellevants les característiques i el nombre de vehicles implicats en l’accident. Com que en carretera és fàcil no saber on et trobes exactament, és útil tenir instal·lada al mòbil l’aplicació gratuïta My112, que permet l’enviament automàtic de les coordenades de localització de qui es posa en contacte amb els serveis d’emergències.

Després de facilitar tota la informació, respon les preguntes que et faci l’operador/a, segueix els consells que et doni i no pengis fins que no t’ho indiqui. Un cop hagis notificat l’accident, si la situació empitjora o canvia abans que arribin els equips d’emergència, torna a trucar al 112.

 1. Socorre les persones ferides

En aquest punt, cal tenir clar què no s’ha de fer. Com a norma general, no s’ha de moure els ferits, és a dir, no se’ls ha de treure del vehicle. Si la víctima és un motorista, en cap cas se li ha de treure el casc. Tampoc has d’intentar traslladar els ferits pel teu compte ni els has de donar beguda, menjar o medicaments. En canvi, el que sí que pots fer és quedar-te a prop d’ells, si és possible al seu costat, tranquil·litzant-los. En cas necessari, i sempre que en sàpigues, realitza els primers auxilis. I un cop hagin arribat els serveis d’emergències, no marxis del lloc de l’accident fins que aquests no t’ho indiquin.

infografia MMEE

Font: Mossos d’Esquadra

En caso de accidente, sigue el PAS

¿Sabes qué tienes que hacer si alguna vez te encuentras con un accidente de tráfico?

Presenciar un choque en la carretera puede suponer un mal trago, pero saber qué protocolo seguir, en qué orden se tiene que actuar y también qué no se tiene que hacer, es vital para ofrecer una ayuda útil a las personas que han sufrido un accidente y a los equipos de emergencia que las asistirán. Así que, si alguna vez eres testigo de un siniestro vial o eres el primero en llegar al lugar de un accidente, mantén la calma y recuerda una norma fundamental, el PAS, que es el acrónimo de las tres pautas que tienes que seguir:

Protege la zona
Alerta llamando al teléfono de emergencias @112
Socorre a la persona que ha sufrido el accidente

Triangle, C-58

A continuación te detallamos el protocolo paso a paso:

 1. Protege la zona accidentada

  El paso inicial es la autoprotección, así que lo primero que tienes que hacer es aparcar tan bien como puedas tu vehículo y ponerte el chaleco reflectante antes de bajar. En cuanto a la protección del lugar del accidente, enciende las luces de emergencia o posición y señaliza la zona con los triángulos de preseñalización.

 2. Alerta a los servicios de emergencia

  A continuación, llama a los servicios de emergencia marcando directamente el 112. Hazlo desde un sitio seguro y mantén la calma. Cuanta más información facilites, mejor, tanto en relación con el lugar del accidente (carretera, punto kilométrico, sentido) como el número de heridos y toda la información que puedas aportar sobre su estado (si están conscientes, si sangran, etc.). También son relevantes las características y el número de vehículos implicados en el accidente. Como en carretera no es fácil saber dónde te encuentras exactamente, es útil tener instalada en el móvil la aplicación gratuita My112, que permite el envío automático de las coordenadas de localización de quien se pone en contacto con los servicios de emergencias.

  Después de facilitar toda la información, responde a las preguntas que te haga el operador/a, sigue los consejos que te dé y no cuelgues hasta que te lo indiquen. Una vez hayas notificado el accidente, si la situación empeora o cambia antes de que lleguen los equipos de emergencia, vuelve a llamar al 112.

 1. Socorre a las personas heridas

  En este punto, hay que tener claro qué no se debe hacer. Como norma general, no se tiene que mover a los heridos, es decir, no se deben sacar del vehículo. Si la víctima es un motorista, en ningún caso se le debe sacar el casco. Tampoco tienes que intentar trasladar a los heridos por tu cuenta ni les tienes que dar bebida, comida o medicamentos. En cambio, lo que sí puedes hacer es quedarte cerca de ellos, si es posible a su lado, tranquilizándolos. En caso necesario, y siempre que tengas conocimientos al respecto, realiza los primeros auxilios. Y una vez hayan llegado los servicios de emergencias, no te marches del lugar del accidente hasta que estos te lo indiquen.

 

Passatgers segurs… a l’autocar també

El 20 de març de 2016 seixanta-tres estudiants de diverses nacionalitats que tornaven en autocar de les Falles van patir un tràgic accident de trànsit a l’AP-7, a l’altura de Freginals (Montsià), que va costar la vida de tretze d’ells i en va deixar ferits de diversa consideració trenta-sis. Aquest sinistre es va convertir en el pitjor de la història a Catalunya des que el Servei Català de Trànsit té competències plenes en matèries de trànsit.

El Govern va mostrar la seva preocupació pel sinistre i va endegar una jornada de treball que va comptar amb la col·laboració del sector del transport, de sindicats i d’associacions d’usuaris, per tal de decidir un conjunt de mesures per millorar la seguretat en el transport amb autocar, que s’aplicaran enguany. Les mesures que es plantegen giren al voltant de tres eixos d’actuació: vehicles i cinturó de seguretat, conductors i condicions de treball, i informació, contractació i drets i deures dels usuaris, de competència de la Generalitat, de l’Estat i de la Unió Europea.

Camió Freginals (foto Ara) 2

En la presentació de les mesures per a la millora del transport amb autocar el conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, va posar de relleu: “La tecnologia ens ajuda. Hi ha avenços que hem de ser capaços d’incorporar com l’alcolock o elements d’avís i control del cinturó.” Per la seva part el conseller d’Interior, Jordi Jané, va recordar que “la majoria de víctimes mortals de Freginals no duien cordat el cinturó, i a l’inrevés, la majoria de passatgers que es van salvar, sí”. El Govern vol promoure que els vehicles de transport de viatgers per carretera incorporin els últims avenços tecnològics en matèria de seguretat tant activa (aquells elements que donen més eficàcia i estabilitat al vehicle en marxa i que eviten que es produeixi l’accident) com passiva (minimitzen els danys si l’accident es produeix).

Principals mesures

Alcolock

Distintius de qualitat: per classificar els vehicles a partir dels elements de seguretat de què disposin.

Criteri d’avaluació en noves concessions: s’introduiran com a criteri d’avaluació les millores tecnològiques en matèria de seguretat en els plecs dels concursos de noves concessions.

Ús del cinturó: es desenvoluparan campanyes informatives per promoure que els usuaris dels autocars duguin cordat el cinturó de seguretat, amb anuncis i fullets informatius. També s’incentivarà que els vehicles incorporin elements d’avís i control de l’ús efectiu del cinturó de seguretat per part dels usuaris.

Inspeccions específiques: s’incrementaran les inspeccions específiques sobre manipulació del tacògraf i altres elements de control.

Instal·lació de l’alcolock: el Govern proposarà a l’Estat que transposi la directiva europea que estableix la conveniència d’implantar dispositius antiarrencada en cas d’alcoholèmia.

Capacitació dels conductors: el Govern instarà l’Estat a estudiar la possibilitat d’incrementar la freqüència en la renovació del permís de conduir per als professionals.

Llistat de passatgers: s’inclourà en la nova Llei de transport de viatgers de Catalunya la necessitat que les empreses organitzadores de viatges en autocar disposin d’un llistat dels passatgers d’un trajecte, com succeeix actualment en els viatges en avió o vaixell, per facilitar les gestions en cas d’accident.

Informació als usuaris: es revisaran els elements informatius que incorporen els vehicles destinats a informar els passatgers sobre les normes de seguretat i les instruccions a seguir en cas d’incidència.

Pasajeros seguros… en autocar también

El 20 de marzo de 2016 sesenta y tres estudiantes de varias nacionalidades que volvían en autocar de las Fallas sufrieron un trágico accidente de tráfico en la AP-7, a la altura de Freginals (Montsià), que costó la vida de trece de ellos y dejó heridos de diversa consideración a treinta y seis más. Este siniestro se convirtió en el peor de la historia en Cataluña desde que el Servicio Catalán de Tráfico tiene competencias plenas en materia de tráfico.

El Gobierno mostró su preocupación por el accidente y emprendió una jornada de trabajo que contó con la colaboración del sector del transporte, de sindicatos y de asociaciones de usuarios, a fin de decidir un conjunto de medidas para mejorar la seguridad en el transporte en autocar, que se aplicarán este año. Las medidas que se plantean tienen tres ejes de actuación: vehículos y cinturón de seguridad, conductores y condiciones de trabajo, e información, contratación y derechos y deberes de los usuarios, de competencia de la Generalitat, del Estado y de la Unión Europea.

Camió Freginals (foto Ara) 2

En la presentación de las medidas para la mejora del transporte en autocar el consejero de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat de Cataluña, Josep Rull, puso de relieve: “La tecnología nos ayuda. Hay avances que debemos ser capaces de incorporar como el alcolock o elementos de aviso y control del cinturón.” Por su parte, el consejero de Interior, Jordi Jané, recordó que “la mayoría de víctimas mortales de Freginals no llevaban puesto el cinturón, y al revés, la mayoría de pasajeros que se salvaron, sí”. El Gobierno quiere promover que los vehículos de transporte de viajeros por carretera incorporen los últimos avances tecnológicos en materia de seguridad tanto activa (aquellos elementos que dan más eficacia y estabilidad al vehículo en marcha y que evitan que se produzca el accidente) como pasiva (minimizan los daños si se produce el accidente).

Principales medidas

AlcolockDistintivos de calidad: para clasificar los vehículos a partir de los elementos de seguridad de que dispongan.

Criterio de evaluación en nuevas concesiones: se introducirán como criterio de evaluación las mejoras tecnológicas en materia de seguridad en los concursos de nuevas concesiones.

Uso del cinturón: se desarrollarán campañas informativas para promover que los usuarios de los autocares lleven puesto el cinturón de seguridad, con anuncios y folletos informativos. También se incentivará que los vehículos incorporen elementos de aviso y control del uso efectivo del cinturón de seguridad por parte de los usuarios.

Inspecciones específicas: se incrementarán las inspecciones específicas de manipulación del tacógrafo y otros elementos de control.

Instalación del alcolock: el Gobierno propondrá al Estado que transponga la directiva europea que establece la conveniencia de implantar dispositivos antiarranque en caso de alcoholemia.

Capacitación de los conductores: el Gobierno instará al Estado a estudiar la posibilidad de incrementar la frecuencia en la renovación del permiso de conducir para los profesionales.

Listado de pasajeros: se incluirá en la nueva Ley de transporte de viajeros de Cataluña la necesidad de que las empresas organizadoras de viajes en autocar dispongan de un listado de los pasajeros de un trayecto, como sucede actualmente en los viajes en avión o barco, para facilitar las gestiones en caso de accidente.

Información a los usuarios: se revisarán los elementos informativos que incorporan los vehículos destinados a informar a los pasajeros sobre las normas de seguridad y las instrucciones a seguir en caso de incidencia.

 

Alerta: ¡animales en la carretera!

senglar-collserola

Es de noche, circulas por una carretera con poca luz y… de golpe, ¡un jabalí! Tienes milésimas de segundo para reaccionar: “Freno o doy un volantazo?” Este ejemplo ficticio sucede cada vez más a menudo en las carreteras catalanas. Jabalíes, ciervos, corzos, zorros, pero también cabras, perros o caballos cruzan carretera y, a veces, hasta autopistas o autovías para buscar comida o pareja. Esto ha incrementado el número de accidentes cinegéticos en todo el país, ya sea por choque con el animal o por intentar evitar el choque. Muchas veces estos siniestros solo provocan daños materiales, pero en otros casos evitar el accidente deriva en algo peor, como un accidente frontal con otro vehículo o una salida de vía.

El número de accidentes por irrupción de un animal en la carretera casi se ha triplicado en los últimos seis años en Catalunya –según datos de los Mossos d’Esquadra, el año pasado se registraron 3.122, mientras que el 2010 hubo 1.119–, sobre todo por un aumento espectacular de la presencia de animales de caza mayor, especialmente de jabalíes, o domésticos en las vías catalanas.

Estos animales prefieren la quietud del atardecer y la noche para salir a pasear en busca de algo para comer. También prefieren las carreteras convencionales, donde no hay tanto volumen de tráfico, y la primavera y el otoño es cuando hay más accidentes de este tipo.

 Bestias en la carretera: consejos

El jefe del Área Regional de Tráfico de Poniente de los Mossos d’Esquadra, el inspector Jordi Batista, nos recuerda los siguientes consejos en caso de encontrarnos estos animales cuando conducimos: – Hacer caso de la señalización de paso de animales en libertad. – Moderar la velocidad, especialmente en franja horaria nocturna o de poca visibilidad. También en tramos de carretera en los que el campo visual se ve reducido por vegetación, árboles o campos de cultivo. – Siempre que sea posible, utilizar el alumbrado de largo alcance. – En el caso de un posible accidente, intentar no evitar el impacto con el animal; normalmente suele ser más seguro que chocar con un vehículo en sentido contrario o salirse de la vía.

infografia-accidents-cinegetics-_castella

En caso de accidente, ¿quién es responsable?

En 2015 se hicieron cambios en la Ley de seguridad vial en el caso de los accidentes cinegéticos:

 • En la mayoría de atropellos de animales, la responsabilidad final es del conductor, tanto en los que se refiere a los daños materiales como a los daños a personas.
 • Pero si el accidente o incidencia es consecuencia directa de caza, hecha el mismo día o que haya finalizado doce horas antes del accidente, el responsable es el propietario del terreno.
 • Es responsable el titular de la vía si el accidente está motivado por no haber reparado una valla o no disponer de la señalización de animales sueltos en tramos con alta accidentalidad.

Alerta: bèsties a la carretera!

senglar-collserolaÉs de nit, circules per un carretera sense gaire il·luminació i… de cop, un senglar! Tens mil·lèsimes de segon per reaccionar: “Freno o faig un cop de volant?” Aquest exemple fictici passa cada cop més sovint a les carreteres catalanes. Senglars, cérvols, cabirols, guineus, però també cabres, gossos o cavalls creuen carreteres i, a vegades, autopistes o autovies a la recerca de menjar o de parella. Això ha incrementat el nombre d’accidents cinegètics arreu del país, ja sigui per xoc amb la bèstia o per intentar evitar de topar-hi. Sovint aquests accidents només provoquen danys materials, però en altres ocasions evitar l’accident pot derivar en una cosa pitjor, com un xoc frontal amb un altre vehicle o una sortida de via.

El nombre d’accidents per irrupció d’un animal a la via quasi s’ha triplicat en els darrers sis anys a Catalunya –segons dades dels Mossos d’Esquadra, l’any passat se’n van registrar 3.122, mentre que el 2010 n’hi van haver 1.119–, sobretot a causa d’un augment espectacular de la presència d’animals de caça major, en el cas dels senglars especialment, o domèstics a les vies catalanes.

Aquests animals prefereixen la quietud del capvespre i la nit per sortir a passejar a la recerca d’alguna cosa per menjar. També prefereixen les carreteres convencionals, on no hi ha tan volum de trànsit, i la primavera i la tardor és quan hi ha més accidents d’aquest tipus.

Animal a la via: consells

El cap de l’Àrea Regional de Trànsit de Ponent, l’inspector Jordi Batista, ens recorda els següents consells en cas de trobar-nos animals a la via:

 • Fer cas de la senyalització de pas d’animals en llibertat.
 • Moderar la velocitat, especialment en franja horària nocturna o de poca visibilitat.  També en trams de via en què el camp visual es veu reduït per vegetació, arbres o camps de conreu.
 • Sempre que es pugui, utilitzar l’enllumenat de llarg abast.
 • En el cas d’un possible accident, no evitar l’impacte amb l’animal; normalment acostuma a ser més segur que topar amb un vehicle en sentit contrari o sortir de la via.

infografia-accidents-cinegetics-corregit

En cas d’accident, qui n’és responsable?

El 2015 es van fer canvis en la Llei de seguretat viària en el cas dels accidents cinegètics:

 • En la majoria d’atropellaments d’animals, la responsabilitat final és del conductor, tant dels danys materials com dels danys a persones.
 • Però si l’accident o incidència és conseqüència directa de caça, feta el mateix dia o que hagi finalitzat dotze hores abans de l’accident, el responsable és el propietari del terreny.
 • N’és responsable el titular de la via si l’accident està motivat per no haver reparat una tanca o no disposar de la senyalització d’animals solts en trams amb alta accidentalitat.

Siniestralidad 2016: cumpliendo los objetivos europeos

En el 2016, las víctimas mortales en siniestros de tráfico en Cataluña se redujeron un 11% respecto al 2015. En el conjunto de la red viaria catalana (tanto en zona interurbana como urbana) murieron 231 personas en accidentes de tráfico a 24 horas: de estas, 153 sufrieron un siniestro en carreteras o autopistas, y 78, dentro de los municipios. En relación con el 2010, año de referencia para el cumplimiento de los objetivos del Plan de seguridad vial 2014-2016, el descenso de las víctimas mortales se ha situado en el 13%, y por tanto se ha conseguido la disminución del 30% que fijaba la Unión Europa para finales del 2106.

El año pasado se registró la cifra más baja de accidentes mortales de la historia de Cataluña. Hubo un total de 202 accidentes mortales: 125 en zona interurbana y 77 en zona urbana. Esta reducción de siniestros con víctimas mortales se produjo en las cuatro demarcaciones catalanas.

foto-balanc

Por demarcaciones, Lleida es la que ha tenido menos siniestros y víctimas mortales de toda Cataluña, con un total de 33 en carreteras y municipios. Tarragona es el territorio que registra las mayores reducciones respeto el 2015 tanto en el número de víctimas mortales (un 28% menos) como de accidentes de tráfico mortales (un 38% menos). En Girona los accidentes  mortales han bajado un 8%, pero las víctimas mortales, un total de 44, han aumentado un 12,8%. Finalmente, en Barcelona 106 personas han perdido la vida el 2016, un 4,5% menos que el 2015.

De la siniestralidad vial del año 2016, destacan también los siguientes datos:

 • Las vías donde hubo más accidentalidad mortal fueron la AP-7, con 21 personas muertas (8 en el año 2015), seguida de la N-II, con 10 víctimas mortales. Recordar que en la AP-7 se registró el accidente de Freginals en el que murieron 13 jóvenes y en la N-II en Pont de Molins 7 personas perdieron la vida en un único accidente.
 • En la red viaria interurbana, los motoristas representaron un 36% del total de las personas muertas y heridas graves, y en las vías urbanas se registró un incremento preocupante de los accidentes mortales o de gravedad con bicicletas implicadas (un 31%).
 • Las distracciones, sobre todo las relacionadas con el uso de los móviles, bajaron ligeramente como factor concurrente respecto al 2015, aunque todavía están detrás del 28,4% de los accidentes de tráfico mortales o graves.

perfil_conductor_2016_es

Información complementaria: 

NOTA DE PRENSA DEL BALANCE DE SINIESTRALIDAD VIAL 2016 http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/interior/notapremsavw/298487/ca/jane-reduccio-victimes-mortals-accidents-transit-catalunya-estat-31-9-superant-aixi-lobjectiu-fixat-30-respecte-2010.do

Sinistralitat 2016: complint els objectius europeus

L’any 2016, les víctimes mortals en sinistres de trànsit a Catalunya es van reduir un 11,5% respecte del 2015. En el conjunt de la xarxa viària catalana (tant en zona interurbana com urbana) van morir 231 persones en accidents de trànsit a 24 hores: d’aquestes, 153 van patir un sinistre en carreteres o autopistes, i 78, dins dels municipis. En relació amb el 2010, any de referència per al compliment dels objectius del Pla de seguretat viària 2014-2016, el descens de les víctimes mortals s’ha situat en el 31,9% i per tant s’ha assolit la disminució del 30% que fixava la Unió Europea per a finals del 2016.

El 2016 es va registrar la xifra més baixa d’accidents mortals de la història a Catalunya. Hi va haver un total de 202 accidents mortals: 125 en zona interurbana i 77 en zona urbana. Aquesta reducció de sinistres viaris mortals es va produir a les quatre demarcacions catalanes.

foto-balanc

Per demarcacions, Lleida és la que ha tingut menys sinistres i víctimes mortals de tot Catalunya, amb un total de 33 en carreteres i municipis. Tarragona és el territori que registra les majors reduccions respecte al 2015 tant pel que fa al nombre de víctimes mortals (un 28% menys) com  d’accidents de trànsit mortals (un 38% menys). A Girona els accidents de trànsit mortals han baixat un 8%, però les víctimes mortals, un total de 44, han augmentat un 12,8%. Finalment, a Barcelona 106 persones han perdut la vida el 2016, un 4,5% menys que el 2015.

De la sinistralitat viària de l’any 2016, destaquen també les dades següents:

 • Les vies on hi va haver més accidentalitat mortal van ser l’AP-7, amb 21 persones mortes (8 l’any 2015), seguida de l’N-II, amb 10 víctimes mortals (8 l’any 2015). Convé recordar que a l’AP-7 es va registrar l’accident de Freginals en el qual van morir 13 joves i a l’N-II a Pont de Molins 7 persones van perdre la vida en un únic accident.
 • A la xarxa viària interurbana, els motoristes van representar un 36% del total de les persones mortes i ferides greus, i a les vies urbanes es va registrar un increment preocupant dels accidents mortals o de gravetat amb bicicletes implicades (un 31%).
 • Les distraccions, sobretot les relacionades amb l’ús dels mòbils, van baixar lleugerament com a factor concurrent respecte al 2015, tot i que encara són darrere d’un 28,4% dels accidents de trànsit mortals o greus.

INFOGRAFIA perfil del conductor mort el 2016 en via interurbana i urbana:

perfil_conductor_2016_cat

Informació complementària:

ENLLAÇ A NOTA DE PREMSA DEL BALANÇ DE SINISTRALITAT 2016: http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/interior/notapremsavw/298487/ca/jane-reduccio-victimes-mortals-accidents-transit-catalunya-estat-31-9-superant-aixi-lobjectiu-fixat-30-respecte-2010.do