10 años acompañando a las víctimas

El Servicio de Información y Atención a las Víctimas de Tráfico (SIAVT) ha celebrado recientemente su décimo aniversario. Desde el 2012, mediante el 900 100 268, de nueve de la mañana a ocho de la noche y cada día del año, el SIAVT ha dado respuesta a las necesidades de los familiares y afectados por accidente de tráfico. Durante estos diez años de existencia, el servicio ha recibido 4.300 consultas, en las que ha ofrecido orientación e información sobre los trámites después del siniestro, la posibilidad de conocer los recursos existentes, recibir información sobre los derechos que les reconoce la legislación vigente y el apoyo psicológico ante un siniestro de tráfico.

Más proactividad

Además, en 2021 el Servicio de Información y Atención a las Víctimas de Tráfico amplió los servicios y empezó a hacer un seguimiento proactivo periódico a los familiares de las víctimas mortales de los accidentes de tráfico para apoyarlos durante el año posterior al accidente, en todos los trámites y recursos en los ámbitos jurídico, sanitario, psicológico y social. El objetivo prioritario es que las víctimas y los familiares no se sientan solos y desamparados. Hasta el año pasado, cuando se producía un accidente mortal, los Mossos d’Esquadra o las policías locales informaban a los familiares de la existencia del SIAVT –entregándoles un tríptico– y eran estos los que se tenían que poner en contacto. Teniendo en cuenta la situación de desconcierto y dolor, esto suponía una dificultad añadida que hacía que, a veces, no se llegara a utilizar el recurso. Ahora, una vez se ha llenado un formulario de cesión de datos que habilita a los psicólogos del SIAVT a llamarles, ya se establece un primer contacto y, a partir de aquí, si es necesario, se hace un seguimiento proactivo a lo largo de un año, durante el cual se les apoya y asesora sobre los diferentes trámites.

Servicio pionero

Un servicio como el que ofrece el SIAVT no se puede encontrar actualmente en ningún país o región de Europa. En palabras del presidente de la FEVR (Federación Europea de Víctimas en la Carretera), Filippo Randi, “el SIAVT es un modelo muy interesante que se puede replicar en otros países europeos. Las personas tienen el derecho a recuperar su calidad de vida después de un siniestro de tráfico y tienen que existir servicios especializados con profesionales de diferentes disciplinas que puedan responder a las necesidades de cada momento. Es primordial para el bienestar de las víctimas que conozcan los recursos existentes. La colaboración entre el SIAVT y las asociaciones de víctimas es esencial para poder ampliar el alcance de este servicio, siempre pensando en el beneficio de las víctimas”.

Jornada conmemorativa

Estas declaraciones del director del FEVR se dieron durante la Jornada de conmemoración de los 10 años del SIAVT que organizó el Servicio Catalán de Tráfico este mes de noviembre. Durante esta jornada, se celebraron varias mesas redondas con la participación de psicólogos, miembros de varios cuerpos policiales y fiscales, así como representantes de las asociaciones STOP Accidentes, Prevención de Accidentes de Tráfico y responsables del programa Game-Over del Instituto Guttmann. Una de las principales conclusiones que se pudieron extraer de los diversos debates e intervenciones fue la necesidad de dar a conocer a más gente la existencia del Servicio de Información y Atención a las Víctimas de Tráfico, un servicio todavía desconocido para la gran mayoría de la población y que puede llegar a ser de vital importancia para todos aquellos familiares y afectados por un accidente de tráfico.

10 anys fent costat a les víctimes

El Servei d’Informació i Atenció a les Víctimes de Trànsit (SIAVT) ha celebrat recentment el desè aniversari. Des del 2012, mitjançant el 900 100 268, de nou del matí a vuit del vespre i cada dia de l’any, el SIAVT ha donat resposta a les necessitats dels familiars i afectats per accident de trànsit. Durant aquests deu anys d’existència, el servei ha rebut 4.300 consultes, en les quals ha ofert orientació i informació sobre els tràmits després del sinistre, la possibilitat de conèixer els recursos existents, rebre informació sobre els drets que els reconeix la legislació vigent i el suport psicològic davant d’un sinistre de trànsit.

Més proactivitat

A més, al 2021 el Servei d’Informació i Atenció a les Víctimes de Trànsit va ampliar els serveis i va començar a fer un seguiment proactiu periòdic als familiars de les víctimes mortals dels accidents de trànsit per tal de donar-los suport durant l’any posterior a l’accident, en tots els tràmits i recursos en els àmbits jurídic, sanitari, psicològic i social. L’objectiu prioritari és que les víctimes i els familiars no se sentin sols i desemparats. Fins l’any passat, quan es produïa un accident mortal, els Mossos d’Esquadra o les policies locals informaven els familiars de l’existència del SIAVT –entregant-los un tríptic– i eren aquests els que s’hi havien de posar en contacte. Atesa la situació de desconcert i dolor, això suposava una dificultat afegida que feia que, a vegades, no s’arribés a utilitzar el recurs. Ara, un cop s’ha omplert un formulari de cessió de dades que habilita els psicòlegs del SIAVT a trucar-los, ja s’estableix un primer contacte i, a partir d’aquí, si cal, es fa un seguiment proactiu al llarg d’un any, durant el qual se’ls dona suport i assessorament sobre els diferents tràmits.

Servei pioner

Un servei com el que ofereix el SIAVT no es pot trobar actualment a cap país o regió d’Europa. En paraules del president de la FEVR (Federació Europea de Víctimes a la Carretera), Filippo Randi, “el SIAVT és un model molt interessant que es pot replicar en altres països europeus. Les persones tenen el dret a recuperar la seva qualitat de vida després d’un sinistre de trànsit i han d’existir serveis especialitzats amb professionals de diferents disciplines que puguin respondre a les necessitats de cada moment. És primordial per al benestar de les víctimes que coneguin els recursos existents. La col·laboració entre el SIAVT i les associacions de víctimes és essencial per poder ampliar l’abast d’aquest servei, sempre pensant en el benefici de les víctimes”.

Jornada commemorativa

Aquestes declaracions del director del FEVR es van poder escoltar a la Jornada de commemoració dels 10 anys del SIAVT que va organitzar el Servei Català de Trànsit aquest mes de novembre. Durant aquesta jornada, es van celebrar diverses taules rodones amb la participació de psicòlegs, membres de diversos cossos policials i fiscals, així com representants de les associacions STOP Accidentes, Prevenció d’Accidents de Trànsit i responsables del programa Game-Over de l’Institut Guttmann. Una de les principals conclusions que es van poder extreure dels diversos debats i intervencions va ser la necessitat de donar a conèixer a més gent l’existència del Servei d’Informació i Atenció a les Víctimes de Trànsit, un servei encara desconegut per la gran majoria de la població i que pot arribar a ser de vital importància per a tots aquells familiars i afectats per un accident de trànsit.

El SIAVT guanya en proactivitat

Des d’aquest mes de juny, el Servei d’Informació i Atenció a la Víctima de Trànsit (SIAVT) ha ampliat els serveis i ha començat a fer un seguiment proactiu periòdic als familiars de les víctimes mortals dels accidents de trànsit per tal de donar-los suport durant l’any posterior a l’accident, en tots els tràmits i recursos en els àmbits jurídic, sanitari, psicològic i social.

El SIAVT és a disposició dels familiars i afectats per accidents de trànsit els 365 dies de l’any per oferir-los orientació sobre els tràmits després del sinistre, donar a conèixer els recursos existents, informar sobre els drets que els reconeix la legislació vigent i donar suport psicològic davant d’un sinistre de trànsit. Aquest servei, pioner a l’Estat espanyol, es va posar en marxa el 2012 i des de llavors ha atès més de 3.000 persones. És gratuït i s’hi pot contactar mitjançant el telèfon 900 100 268 i a través del web victimestransit.gencat.cat.

Fins ara, quan es produïa un accident mortal, els Mossos d’Esquadra o les policies locals informaven els familiars de l’existència del SIAVT –entregant-los un tríptic– i eren aquests els que s’hi havien de posar en contacte. Atesa la situació de desconcert i dolor, això suposava una dificultat afegida que feia que, a vegades, no s’arribés a utilitzar el recurs. Ara, un cop s’ha omplert un formulari de cessió de dades que habilita els psicòlegs del SIAVT a trucar-los, ja s’estableix un primer contacte i, a partir d’aquí, si cal, es fa un seguiment proactiu durant un any, durant el qual se’ls dona suport i assessorament sobre els diferents tràmits.

La sotsdirectora general de Seguretat Viària del Servei Català de Trànsit (SCT), Anna Pintó, resumeix el canvi: “Converteix el SIAVT d’un servei que actua a reacció a un servei més proactiu i això ajudarà que les víctimes s’assabentin més de la seva existència i que no quedin en situació de desemparament”. “Potser en un primer moment els familiars no tenen dubtes o no es plantegen certes qüestions, perquè estan en fase  de dol i especial vulnerabilitat, però un temps després se’ls poden plantejar i per això s’ha establert un any de seguiment proactiu”, afegeix Pintó.

Des de l’Associació de Prevenció d’Accidents de Trànsit P(A)T, Yolanda Doménech, directora de l’entitat, destaca la importància de treballar en la millora dels drets de les víctimes de trànsit i apunta que un dels temes en què cal incidir és l’atenció després d’un sinistre: “Per evitar una traumatització secundària és imprescindible que les víctimes rebin una resposta postaccident adequada. Una atenció immediata és imprescindible –les ferides emocionals també necessiten atenció i la necessiten al més aviat possible–, però cal recordar que es tracta de processos llargs que afecten a totes les àrees de la vida i, per tant, també cal que aquesta atenció perduri en el temps fins que la persona s’hagi recuperat i que inclogui protecció legal i social.”

D’altra banda, des d’STOP Accidentes Catalunya, Marilina Ferrer, directora de l’associació, valora molt positivament  la novetat del Servei atès que es tradueix en una millora general pel que fa a l’atenció psicosocial de les víctimes de trànsit: “Permetrà cobrir necessitats de les persones afectades per un sinistre i que aquestes se sentin més acompanyades durant tot el seu procés de recuperació posttraumàtica. Aquest acompanyament és molt important i necessari perquè les víctimes no se sentin abandonades ni incompreses” i afegeix: “El fet d’oferir un seguiment proactiu sobre l’evolució del seu estat emocional ajudarà les persones a aprendre a adaptar-se a la nova situació sobrevinguda. Sobretot a sentir-se escoltades i ajudades, ja que implica un dels suports més necessaris després de viure una experiència traumàtica.”

L’ampliació de les prestacions del SIAVT pel que fa als familiars de víctimes mortals respon a una demanda de P(A)T per la qual el Departament d’Interior i l’SCT van arribar a un compromís amb les associacions de víctimes de trànsit de realitzar accions per a la millora dels serveis d’atenció a les víctimes d’accidents de trànsit en el marc dels actes previs de la Tercera Conferència Mundial de Seguretat Viària (Commit To Act) impulsada per l’Aliança Global d’ONGs per a la Seguretat Viària que es va celebrar al febrer a Estocolm. En aquest sentit, també es va modificar el conveni entre l’SCT i el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) per ampliar l’atenció psicològica immediata en accidents amb ferits greus de menors de 12 anys a menors de 18 anys. 

Posada al punt de la web del SIAVT

Els usuaris del SIAVT (Servei d’Informació i Atenció a les Víctimes d’accidents de Trànsit) puntuen amb un notable alt el grau de satisfacció amb l’assistència que han rebut. Tot i la valoració positiva per part de les persones ateses, el coneixement i la implantació entre la ciutadania de les prestacions que el Servei dona pot millorar la seva nota. Una nova web, amb un nou format que millora l’atenció i la informació adreçada als usuaris potencials, respon a aquest objectiu. La nova pàgina, que ha estrenat disseny i s’integra en el web corporatiu del Servei Català de Trànsit (SCT), facilita la navegació i inclou continguts més detallats i renovats dels recursos disponibles per orientar els familiars i les víctimes directes d’un accident de trànsit.

Quines seqüeles puc tenir després d’haver patit un sinistre de trànsit greu? A quines ajudes econòmiques puc accedir? O, de quina manera puc reduir l’angoixa després d’haver perdut un ésser estimat de manera sobtada en un accident viari? Aquests són alguns dels molts dubtes que poden sorgir a les víctimes i familiars els dies posteriors a un sinistre, uns moments dolorosos en què s’ha de fer front a canvis bruscos i que requereixen ajuda especialitzada.

SIAVT_grafic_def

El SIAVT, que es va posar en marxa el maig del 2012, va ser un servei pioner a l’estat espanyol en l’atenció a les víctimes de trànsit des d’un punt de vista integral. Tota la informació que ofereix aquest Servei s’aglutina en la nova web, estructurada en sis blocs que expliquen què és el SIAVT i quins són els recursos relacionats amb els àmbits jurídic, sanitari, psicològic i social (ajuts i prestacions) amb què poden comptar els afectats per un sinistre viari. També inclou un apartat de recursos, preguntes freqüents, enllaços destacats i com a novetat dona l’opció de fer  –mitjançant la web– la sol·licitud de cita prèvia amb un professional del servei.

“La força de l’ésser humà t’ajuda a no perdre l’esperança”

Un servei d’atenció psicològica a víctimes directes i indirectes en els moments posteriors a l’accident, les 24 hores del dia, tots els dies de l’any, i amb cobertura territorial  pràcticament a tots els municipis de Catalunya. Això és possible des del dimecres 25 d’octubre passat arran del conveni de col·laboració que van signar els departaments d’Interior i Salut per tal d’oferir suport presencial i immediat i atenció especialitzada als afectats d’accidents de trànsit, en uns moments tan tràgics i difícils com és haver de viure la pèrdua d’un ésser estimat o les greus lesions a conseqüència d’un accident de trànsit. Aquest servei pretén ajudar a prevenir o, si més no, limitar la situació de vulnerabilitat i afrontar d’una millor manera aquesta realitat que han de viure. El Servei Català de Trànsit és qui oferirà aquest servei, que s’activarà per part dels Mossos d’Esquadra  i el Sistema d’Emergències Mèdiques és qui el prestarà.

Begoña Odriozola, psicòloga, 57 anys de vida i 28 anys de professió,   està especialitzada en l’atenció psicològica en trauma i dol i en la intervenció en crisi en l’àmbit de les emergències mèdiques i catàstrofes. Ha treballat al Servei d’Informació i Atenció a les Víctimes de Trànsit, adscrit al Servei Català de Trànsit, i, actualment, és psicòloga del Sistema d’Emergències Mèdiques.

_DSC7035

“LA PSICOLOGIA D’EMERGÈNCIES ET DONA LA POSSIBILITAT D’INTERVENIR EN EL MOMENT EN QUÈ ES GESTA EL TRAUMA I FER QUELCOM”

Quines similituds o diferències té un sinistre viari respecte de qualsevol situació d’emergència? No hi ha moltes diferències respecte de qualsevol altra situació d’emergència. Nosaltres parlem d’incidents crítics. Un accident de trànsit, una explosió o un esfondrament d’un edifici fan que, de sobte, la teva vida canviï. Ja no hi ha plans, ja no saps on ets, ja no saps què ha passat, estàs desorientat, no t’ho acabes de creure, i el teu cos experimenta tota una sèrie de reaccions i respostes que no entens. L’accident pot ser més o menys greu, tindrà seqüeles més importants o menys, però sempre és quelcom inesperat, abrupte, que sovint desencadena una resposta d’estrès agut en les persones que el pateixen.

“L’ACCIDENT SEMPRE ÉS QUELCOM INESPERAT, ABRUPTE, QUE SOVINT DESENCADENA UNA RESPOSTA D’ESTRÈS AGUT”

Què  requereix aquesta situació com a psicòleg intervinent? Si com a psicòleg intervens en el moment del sinistre i hi arribes aviat, ajudes a altres a organitzar les persones dins l’escenari. El psicòleg d’emergències té habilitats de psicologia sanitària o de psicologia clínica i de gestió de grups humans, com pot ser una família, i coneix la reacció d’aquests grups en situacions de crisi. Nosaltres col·laborem en la gestió de tot això.

I quines són les reaccions que pateixen les persones afectades per un sinistre viari? És habitual una reacció d’estrès agut. Sensació d’ansietat molt alta, se’t dispara el cor, respires amb dificultats, les capacitats d’atenció i de concentració es veuen afectades, et diuen coses i no estàs entenent ni escoltant el que et diuen, com si allò que et passa no fos real, com si no fossis tu, amb moltes ganes de sortir corrents o de tenir reaccions agressives, com fer cops, fer-te mal… Totes aquestes reaccions són molt perilloses en el cas d’un accident de trànsit ja que ocorren a la carretera. Cal vigilar les persones que tenen aquest tipus de reaccions més actives perquè no comencin a córrer i prenguin mal.

N’hi ha d’altres que poden ser de risc, també? Hi poden haver altres reaccions que tenen més a veure amb la congelació, paralització, desconnexió… Tot és tan intens que el cervell es col·lapsa, per dir-ho així.. Aquestes són les que ens fan més por, perquè quan una persona està desconnectada pot començar a deambular, a caminar, a creuar la carretera sense ser-ne conscient. És una reacció que podem entendre fent la metàfora del cotxe. És com si estiguéssim  prement l’accelerador i el fre al mateix temps…quan deixes un dels dos, el cotxe surt corrents.. .Per tant, quan la persona es descongela massa ràpid, es connecta ràpidament però l’energia acumulada al seu cos l’impulsa a sortir corrents… Aquest tipus de reaccions són de risc i les hem de vigilar. Quan una persona està així, és important que algú es quedi prop d’ella per vigilar que no faci res que pugui posar-la en risc. No sempre el qui crida més és el que està pitjor… D’aquí que la nostra intervenció sigui preventiva.

“UN HA D’ENTENDRE QUE AIXÒ ÉS UNA CARRERA DE RESISTÈNCIA, QUE TRIGARÀ UN CERT TEMPS A MILLORAR I QUE NO HO POT VEURE TOT EN TERMES D’UN ESPRINT”

Com n’és d’important tenir una xarxa social de suport en aquest sentit? Els humans no ens curem sols, som éssers socials i necessitem que els altres ens facin de coixí. Tenir una bona xarxa de coneguts, amics i família és un factor molt protector del trauma. Qui té coixí difícilment tindrà problemes. No és igual de feixuc.

El Servei Català de Trànsit oferirà les 24 hores del dia un servei d’atenció psicològica de resposta immediata després de patir un accident

Un servei d’atenció psicològica a víctimes directes i indirectes en els moments posteriors a l’accident, les 24 hores del dia, tots els dies de l’any, i amb cobertura territorial  pràcticament a tots els municipis de Catalunya. Això és possible des del dimecres 25 d’octubre passat arran del conveni de col·laboració que van signar els departaments d’Interior i Salut per tal d’oferir suport presencial i immediat i atenció especialitzada als afectats d’accidents de trànsit, en uns moments tan tràgics i difícils com és haver de viure la pèrdua d’un ésser estimat o les greus lesions a conseqüència d’un accident de trànsit. Aquest servei pretén ajudar a prevenir o, si més no, limitar la situació de vulnerabilitat i afrontar d’una millor manera aquesta realitat que han de viure. El Servei Català de Trànsit és qui oferirà aquest servei, que s’activarà per part dels Mossos d’Esquadra  i el Sistema d’Emergències Mèdiques és qui el prestarà.

Font: Sistema d’Emergències Mèdiques

Quin és l’objectiu d’aquest servei?

D’acord amb les seves línies estratègiques d’actuació i una de les accions del seu darrer Pla de Seguretat Viària, el Servei Català de Trànsit (SCT) s’ha fixat oferir atenció psicològica a les víctimes de trànsit en cas d’accidents mortals i també en els accidents amb ferits greus on hi hagi infants menors de 12 anys. L’objectiu és donar una millor resposta a la situació de gran vulnerabilitat i desorientació en què es poden trobar les víctimes d’un accident viari i acompanyar-los en aquest procés tan dolorós en els moments posteriors a l’accident.

Com es concreta?

El Servei Català de Trànsit és qui activarà el servei, a través del cos de Mossos d’Esquadra, sempre que les víctimes hi donin el consentiment i, a instància d’aquest organisme, el Sistema d’Emergències Mèdiques, que des de l’any 2005 presta atenció psicològica en diferents tipologies d’incidents, és qui el prestarà, incorporant d’aquesta manera les víctimes d’accidents de trànsit. En concret, es duran a terme les següents accions:

  • L’atenció psicològica a les víctimes directes o indirectes en cas d’accidents mortals i als afectats en cas de sinistres amb ferits greus que siguin infants menors de 12 anys, fins que es consideri adient, derivant si s’escau el pacient a l’atenció primària o especialitzada;
  • L’assistència al lloc de l’accident en sinistres amb múltiples víctimes
  • La comunicació de males notícies en suport de les policies de trànsit. Suport psicològic per a casos en què s’hagi de comunicar a un familiar directe una mort per accident de trànsit;

Font: Sistema d’Emergències Mèdiques

Quan estarà actiu?

Aquest servei estarà actiu les 24 hores del dia, tots els dies de l’any, i donarà cobertura a tots els municipis de Catalunya, excepte a la ciutat de Barcelona, atès que l’Ajuntament de Barcelona ja cobreix aquesta necessitat. Amb tot, en casos excepcionals i si es requerís, també podria ser activat.  Així mateix, s’haurà d’activar en els casos en què es rebi un requeriment d’un altre cos policial per accidents de trànsit ocorreguts fora de Catalunya, sempre que les mateixes víctimes i les persones del seu entorn resideixin a Catalunya.

Què complementa?

Aquest nou servei d’atenció psicològica representa una mesura que complementa el Servei d’Informació i Atenció a les Víctimes de Trànsit (SIAVT), en funcionament des de finals de març del 2012 i adscrit al Servei Català de Trànsit, ja que donarà resposta immediata a les víctimes després de patir l’accident.

El SIAVT ofereix orientació jurídica, legal, psicològica, sanitària i assistencial a totes les persones víctimes o afectades per un accident de trànsit. No pretén ser un servei de resposta immediata després de l’accident, sinó proporcionar una gestió integral als afectats després del sinistre i ser un centre que aglutini un conjunt de recursos a l’abast de les víctimes, tant les directes com les indirectes.

El SIAVT està organitzat per orientar la persona afectada segons la proximitat que demani. Recordem que així es posa a disposició de l’usuari un telèfon gratuït, el 900 100 268, al qual es pot trucar de dilluns a diumenge de 9 a 20 h. També es pot consultar el web victimestransit.gencat.cat o bé sol·licitar una entrevista personal.