Com evitar riscos en els desplaçaments cap a l’escola?

Els infants actuen sovint per influència dels adults. Les conductes que adopten en molts àmbits les poden copiar de l’observació dels progenitors, també les relacionades amb la seguretat viària. Aquesta setmana de setembre, molts pares acompanyaran de nou els fills a l’escola, en un inici de curs atípic, amb noves rutines i normes per combatre la COVID-19, però on les bones pràctiques de mobilitat s’han de mantenir inalterables per garantir la seguretat dels menuts en els seus desplaçaments quotidians. De camí a l’escola és un moment oportú per inculcar-los els valors de respecte, tolerància i responsabilitat en l’espai públic.

Creuar un carrer per un lloc no habilitat per fer-ho, passar un semàfor en vermell perquè tenim pressa o no cordar els petits amb el sistema de retenció infantil (SRI) que els correspongui són comportaments que posen en risc els infants i per als quals no hi ha excuses. Sis mesos després des que els alumnes van deixar d’anar a l’escola a causa de la pandèmia, aquest retorn a les aules és una oportunitat per actualitzar i recordar alguns consells bàsics perquè els desplaçaments dels infants siguin com més segurs millor. En repassem alguns, tant si fan els trajectes a peu com en transport escolar o en cotxe.

HI ANEU A PEU?

Si acompanyeu els fills a peu, cal tenir en compte que com a vianants són especialment vulnerables i que qualsevol distracció o infracció que es cometi pot portar conseqüències greus. És indispensable que, si s’opta per anar a l’escola caminant, es compleixin sempre aquestes normes:

 • Creuar els carrers per un pas de vianants i amb el semàfor en verd i  sempre després d’haver mirat als dos costats.
 • Caminar per l’interior de la vorera, allunyant-se de la calçada.
 • Els infants haurien d’anar sempre acompanyats d’un adult que tingui cura de la seva seguretat.

US DESPLACEU EN COTXE?

Per molt curt que sigui el trajecte de casa al centre escolar, els infants han d’anar sempre protegits amb el cinturó de seguretat o l’SRI que els pertoqui. En aquest sentit, és important tenir en compte aquestes indicacions:

 • Els nens amb una altura igual o inferior a 135 cm han d’ocupar obligatòriament els seients del darrere i han d’utilitzar un SRI adaptat a la seva talla i pes.
 • Cal utilitzar cadiretes homologades i amb respatller almenys fins als 135 cm d’estatura.
 • Es considera que la posició més segura del sistema de retenció infantil al vehicle és a contramarxa i al seient central posterior.
 • No s’ha de viatjar amb objectes sots, ni posar equipatge o mascotes al vehicle al costat dels petits.

L’OPCIÓ ÉS EL TRANSPORT ESCOLAR?

Quan parlem de la seguretat passiva als autocars, l’element vital és el cinturó. I és que l’ús d’aquest sistema de seguretat redueix el risc de morir un 75% i el fet de no utilitzar-lo multiplica per 25 el risc de patir lesions greus o mortals en cas de bolcada o gir brusc. Per tant, en tots els trajectes en autocar és indispensable dur cordat correctament el cinturó de seguretat. Segons la normativa de trànsit, tots els autocars matriculats a partir de l’octubre de 2007 n’han de disposar.

D’altra banda, per evitar riscos en els autocars escolars, els alumnes també han de tenir present aquestes pautes:

 • Extremar la precaució a l’hora de pujar i baixar del vehicle per no patir cap accident.
 • Anar asseguts correctament durant tota la ruta i procurar no aixecar-se fins que l’autocar no estigui completament aturat.

La prevenció i el respecte de les normes són fonamentals per vetllar per la seguretat viària dels infants. Protegeix-los!

Bon començament de curs!

Sube al autobús y di ‘hola’ a la seguridad y al confort

Autor: FECAV

El autobús es el medio de transporte público colectivo que más ha crecido en los últimos años en Cataluña. Por ejemplo, en el ámbito del sistema tarifario integrado de Barcelona, que incluye 346 municipios y un total de 5,7 millones de habitantes, la demanda de los autobuses de la Dirección General de Transportes y Movilidad de la Generalitat ha aumentado un 5,2% respecto al año 2016, que representa 1,8 millones de viajeros más. En total, se han realizado 35,7 millones de viajes en estos autobuses.

Foto Moventis 3.1

Estos resultados se han producido, en parte, gracias a mejoras como la ya consolidada red del Expres.cat que, en base al sistema concesionario existente, conecta corredores de gran demanda y se caracteriza por su elevada frecuencia y velocidad comercial, entre otros aspectos.

Hay que remarcar que el autobús no solo es un transporte regular, sino también discrecional reiterado y no reiterado. Dentro del reiterado, se incluye el transporte escolar y de trabajadores. Cada día los autobuses y autocares garantizan que miles de trabajadores y estudiantes lleguen a sus trabajos o centros educativos de una manera segura, cómoda, rápida y sostenible. Según datos del Instituto Nacional de Estadística sobre el transporte discrecional, en el año 2017 aumentó un 5,9% respecto al año anterior en todo el Estado, con más de 192 millones de viajeros transportados.

También hay que poner en valor el peso del autocar en la vertebración del turismo, un sector estratégico de nuestra economía. En Barcelona, por ejemplo, un 5% de los desplazamientos de turistas se realizan en autocares de transporte discrecional.

Algunos motivos del éxito del autobús

 1. Seguridad: El autobús es el medio de transporte por carretera más seguro.

->-Para alcanzar el objetivo de víctimas 0, hay que llevar el cinturón abrochado, siempre que el vehículo lo tenga incorporado (obligatorio para todos los autocares matriculados a partir de octubre de 2007). De no hacerlo, el viajero se expone a una multa de 200 euros. Por otra parte y según un estudio de la Fundación MAPFRE, solo un 20% de los usuarios del autobús utilizan el cinturón de seguridad.

 1. Sostenibilidad: El uso del transporte público es un paso importante para ir hacia un mundo más sostenible. Además, los autobuses son cada vez menos contaminantes debido a la proliferación de los modelos que utilizan total o parcialmente fuentes de energía sostenible y a los avances de la tecnología.
 2. Confort: Las prestaciones de los autobuses en confort son elevadas, a la altura del tren de alta velocidad. Muchos autobuses están equipados con sistemas de entretenimiento a bordo, así como acceso gratuito a internet y tomas de corriente. Los conductores son profesionales experimentados que han recibido formación en conducción eficiente y en condiciones meteorológicas adversas.
 1. Rapidez: En las ciudades, los autobuses circulan por carriles reservados que permiten evitar atascos a sus usuarios, por ejemplo a través del carril Bus VAO de la C-58 entre Ripollet y avenida Meridiana, que garantiza un acceso rápido a Barcelona desde el Vallès Occidental.5. Ahorro: Mantener un vehículo privado se está convirtiendo en un lujo para muchas personas. El transporte público en autobús tiene un coste al alcance de todo el mundo y con bonificaciones para usuarios intensivos y para personas en paro, familias monoparentales y numerosas y para los más jóvenes.
 2. Capilaridad: El autobús es el medio de transporte público que mejor garantiza llegar a todas partes. La movilidad está garantizada para toda la ciudadana y en todo el territorio gracias al autobús.

Puja a l’autobús i digues ‘hola’ a la seguretat i al confort

Autor: FECAV

L’autobús és el mitjà de transport públic col·lectiu que més ha crescut en els últims anys a Catalunya. Per exemple, en l’àmbit del sistema tarifari integrat de Barcelona, que inclou 346 municipis i un total de 5,7 milions d’habitants, la demanda dels autobusos de la Direcció General de Transports i Mobilitat de la Generalitat ha augmentat un 5,2% respecte a l’any 2016, que representa 1,8 milions de viatgers més. En total s’han fet 35,7 milions de viatges en aquests autobusos.[1]

Foto Moventis 3.1

Aquests resultats s’han produït, en part, gràcies a millores com la ja consolidada xarxa de l’Exprés.cat que, basat en el sistema concessionari existent, connecta corredors de gran demanda i es caracteritza per la seva elevada freqüència i velocitat comercial, entre d’altres.

Cal remarcar que l’autobús no només és transport regular, sinó també discrecional reiterat i no reiterat. Dins del reiterat, s’inclou el transport escolar i de treballadors. Cada dia els autobusos i autocars garanteixen que milers de treballadors i estudiants arribin a les seves feines o centres educatius d’una manera segura, còmoda, ràpida i sostenible. Segons dades de l’Instituto Nacional de Estadística sobre el transport discrecional, l’any 2017 va augmentar un 5,9% respecte a l’any anterior a tot l’Estat, amb més de 192 milions de viatgers transportats.[2]

També cal posar en valor el pes de l’autocar en la vertebració del turisme, un sector estratègic de la nostra economia. A Barcelona, per exemple, un 5% dels desplaçaments de turistes es fan en autocars de transport discrecional.

Alguns motius de l’èxit de l’autobús

 1. Seguretat: L’autobús és el mitjà de transport per carretera més segur.

->Per tal d’assolir l’objectiu de víctimes 0, cal portar el cinturó cordat sempre que el vehicle en tingui (obligatori per a tots els autocars matriculats a partir de l’octubre de 2007). Si no, el viatger s’exposa a una multa de 200 euros. D’altra banda i segons un estudi de la Fundació MAPFRE, només un 20% dels usuaris de l’autobús utilitzen el cinturó de seguretat.

 1. Sostenibilitat: L’ús del transport públic és un pas important per caminar cap a un món més sostenible. A més, els autobusos són cada vegada menys contaminants degut a la proliferació dels models que utilitzen totalment o parcialment fonts d’energia sostenible i als avenços de la tecnologia.
 2. Confort: Les prestacions dels autobusos en confort són elevades, a l’alçada del tren d’alta velocitat. Molts autobusos estan equipats amb sistemes d’entreteniment a bord, així com accés gratuït a internet i endolls. Els conductors són professionals experimentats que han rebut formació en conducció eficient i en condicions meteorològiques adverses.
 3. Rapidesa: Dins les ciutats, els autobusos circulen per carris reservats que permeten evitar llargs embussos als seus usuaris, per exemple a través del carril Bus VAO de la C-58 entre Ripollet i l’avinguda Meridiana, que garanteix un accés ràpid a Barcelona des del Vallès Occidental.
 4. Estalvi: Mantenir un vehicle privat s’està convertint en un luxe per a moltes persones. El transport públic en autobús té un cost a l’abast de tothom i amb bonificacions per a usuaris intensius i per a persones a l’atur, famílies monoparentals i nombroses i per als més joves.
 5. Capil·laritat: L’autobús és el mitjà de transport públic que millor garanteix arribar a tot arreu. La mobilitat està garantida per a tota la ciutadania i a tot el territori gràcies a l’autobús.

[1]http://www.atm.cat/gestor/uploads/20180124%20Demanda%20del%20sistema%20de%20transport%20any%202017.pdf

[2]http://www.ine.es/daco/daco42/daco4210/tv1217.pdf

Viatjar en autocar de forma segura també depèn de tu

L’autocar és un dels mitjans de transport per carretera més segurs. Aquesta seguretat està condicionada pel vehicle i els sistemes de seguretat que porta incorporats, així com per la responsabilitat del conductor al volant, però també per la forma de viatjar dels passatgers, que pot ajudar a salvar vides en cas d’accident.

Si et desplaces en aquest mitjà de transport, tant si el trajecte és llarg com curt, és important adoptar una sèrie de comportaments per garantir un viatge amb el menor risc possible.

El primer és anar correctament assegut i evitar estar de peu un cop el vehicle hagi arrencat, així com procurar no aixecar-te fins que l’autocar no estigui completament aturat. Durant el trajecte, una vegada assegut en una postura còmoda i recta, és fonamental utilitzar el cinturó de seguretat sempre que el vehicle en tingui (tots els vehicles matriculats a partir de l’octubre de 2007 han d’estar equipats obligatòriament amb aquest sistema de retenció). En aquest sentit, cal recordar que no portar el cinturó ben cordat, a part de ser una infracció que comporta una multa de 200 euros, multiplica per 25 el risc de patir lesions greus o mortals en cas de bolcada o gir brusc i, per tant, el seu ús, a part d’obligatori per llei, és bàsic per a la seguretat del passatger.

Pel que fa a l’equipatge, cal tenir en compte que el que sigui més pesat s’ha de situar al maleter de l’autocar. A l’interior del vehicle només has de portar allò imprescindible i col·locar l’equipatge de mà a les safates superiors, assegurant-te que no sobresurt ni pot caure. A més, cal deixar lliure el passadís i les sortides d’emergència, per facilitar l’evacuació en cas d’accident.

És important recordar també que no pots distreure el conductor. Aquest ha d’estar concentrat en la conducció, de manera que si li has de fer algun comentari, espera’t que el vehicle estigui aturat. En qualsevol cas, tingues en compte que el conductor és un professional amb formació i experiència, de manera que cal seguir sempre les seves indicacions.

Finalment, és important que com a passatger coneguis les sortides d’emergència del vehicle i com s’obren, i també la situació dels extintors i dels martells d’emergència per trencar les finestres en cas d’evacuació.

Ja ho veus, la seguretat a l’autocar també depèn de tu.

No te n’oblidis! A l’autocar, també!

La seguretat en el transport escolar i de menors, així com de viatgers, depèn, entre altres factors, de les condicions administratives, del servei i dels vehicles en qüestió. Aquest és el triple focus d’atenció de la nova campanya preventiva de controls intensius que coordina al llarg d’aquesta setmana el Servei Català de Trànsit amb Mossos d’Esquadra i la Policia Local.

Els agents vigilen sobretot si es disposa d’una autorització administrativa específica per realitzar el transport; l’ús dels elements de seguretat passiva; si cada passatger compta amb una plaça o seient, o bé el compliment de les parades o itineraris fixats.

Quant a les condicions dels vehicles, es denuncien aspectes com realitzar un servei amb un vehicle de més antiguitat que la màxima permesa, l’incompliment de l’obligació de subscriure les assegurances preceptives i també de la ITV. A més, en els transports escolars també es té en compte que el vehicle disposi del rètol indicatiu de transport escolar i si es viatja amb un acompanyant de transport escolar o cap a centres d’educació especial, entre altres aspectes.

Totes aquestes comprovacions les van fer els agents dels Mossos d’Esquadra del sector Maresme de l’Àrea Regional de Trànsit Metropolitana Nord als autocars de viatgers i de transport escolar que van aturar en un control a la C-32 a Arenys de Mar. “Ara que arriba el bon temps és una bona època per fer aquesta campanya intensiva de transport de viatgers, perquè augmenta el turisme estranger i nacional i, en conseqüència, el moviment d’aquests vehicles”, assenyala el sergent Xavier Jiménez.

Segons explica el sergent cap de torn, les infraccions “més comunes” en aquests controls estan relacionades amb l’incompliment dels descansos dels conductors. Pel que fa a l’ús del cinturó, tot i que des de peu de carretera “és complicat detectar” si els usuaris el porten cordat, “la presència policial ajuda a conscienciar”. Els agents del control tenen molt present, a banda del tràgic accident de Freginals, el sinistre que va ocorre el 31 de juliol de 2009 a la mateixa C-32 a l’altura de Sant Pol de Mar, en què també va bolcar un autocar i van morir sis persones.

El cinturó, també als autocars i autobusos

_DSC8420Tenint en compte que un dels aspectes que es controla durant aquesta campanya és l’ús correcte dels sistemes de seguretat passiva, el Servei Català de Trànsit recorda que l’ús del cinturó de seguretat és obligatori per a tots els ocupants i a tots els vehicles –també als autocars i autobusos– així com en tots els trajectes. No portar el cinturó ben cordat és una infracció que comporta una multa de 200 euros.  Així mateix, destaca els beneficis d’utilitzar aquest sistema de seguretat passiva com a mesura d’autoprotecció:

 • En un accident, l’ús del cinturó redueix el risc de morir un 75%. El seu ús combinat amb el coixí de seguretat, si el vehicle en porta, redueix el risc de morir un 80%.
 • En cas de bolcada o gir brusc, l’ús del cinturó és fonamental. No portar-lo ben cordat multiplica per 25 el risc de patir lesions greus o mortals.


Més seguretat en el transport amb autocar

Aquesta campanya reforça, encara més, el treball del Govern a l’hora de millorar la seguretat en el transport amb autocar. El mes de març passat, quan es complia un any del tràgic accident d’autocar de Freginals, en què van morir 13 persones i 36 més van resultar ferides, el conseller d’Interior, Jordi Jané, i el conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, van anunciar l’aplicació a partir d’enguany de noves mesures, tals com distintius de qualitat per classificar els vehicles a partir dels elements de seguretat de què disposin; campanyes informatives per promoure l’ús del cinturó de seguretat; incentius perquè els vehicles incorporin elements d’avís i control de l’ús efectiu del cinturó de seguretat per part dels usuaris; increment de les inspeccions específiques sobre la manipulació del tacògraf i altres elements de control, o instal·lació de l’alcolock, entre d’altres.

En aquest sentit, la directora del Servei Català de Trànsit, Eugenia Doménech, destaca que “moltes víctimes de trànsit  s’haurien pogut  salvar si  haguessin portat cordat el cinturó de seguretat”  i que “encara s’ha d’avançar molt en la conscienciació de l’ús generalitzat d’aquest dispositiu en els autocars”. Doménech  subratlla que “el Govern continua treballant amb els agents econòmics i socials implicats, com la patronal, sindicats, associacions professionals i usuaris,  per continuar  millorant la seguretat en el transport de viatgers per carretera, tot i que és un dels mitjans de transport més segurs”.  La directora del Servei Català de Trànsit insisteix que “cordar-se el cinturó de seguretat és un  gest  imprescindible que ens pot salvar la vida, també quan viatgem en autocar”.

Corda’t a la vida!

 

Corda't el cinturóL’accident d’autocar a Freginals de l’any passat va ser el més greu des de que tenim competències de trànsit a Catalunya i ara sabem que cap de les 13 estudiants d’Erasmus que van morir portava el cinturó cordat.

Aquesta circumstància va posar damunt la taula la necessitat d’intensificar i de recordar la importància de dur el cinturó de seguretat cordat sempre, també quan es viatja en autocar, ja que ens pot anar la vida.

Per aquest motiu, l’SCT ha editat el tríptic “El cinturó et protegeix sempre”,Tríptic tancat escrit en tres idiomes, català , castellà i anglès, i que s’adreça
especialment als usuaris de transport per carretera. El fullet, que recorda l’obligatorietat d’utilitzar els cinturons de seguretat també en els vehicles de més de nou places, es distribuirà entre els viatgers que facin ús del transport públic per carretera.

La utilització d’aquest sistema de seguretat passiva redueix en un 75% el risc de mort en cas d’accident, i no portar-lo multiplica per 25 el risc de patir lesions greus o mortals.

Aquest material divulgatiu forma part d’una sèrie de mesures que ha endegat la Generalitat, juntament amb el sector del transport i d’altres institucions, amb l’objectiu de fomentar mesures de seguretat en el transport de viatgers.

Els pares mai no haurien de plorar la mort d’un fill

Primer aniversari del tràgic accident d’autocar de Freginals

Aquesta setmana s’ha complert un any del tràgic accident d’autocar de Freginals (Montsià). El sinistre va ocórrer abans de les sis del matí al punt quilomètric 333 de l’autopista AP-7.  Un total de cinc autocars es desplaçaven de València a Barcelona, transportant estudiants d’universitats catalanes de diferents nacionalitats, i un d’ells va bolcar en aquest tram i va col·lidir amb un turisme.

En el vehicle sinistrat hi viatjaven una seixantena de persones, de les quals tretze van morir i trenta-sis més van resultar ferides de diversa consideració. De les víctimes mortals, set eren de nacionalitat italiana, dues alemanyes, una austríaca, una uzbeka, una romanesa i una francesa. En record d’elles i per acompanyar les seves famílies, aquesta setmana hi ha hagut dos sentits homenatges a Catalunya, un a Barcelona i l’altre a Freginals.

La Universitat de Barcelona ha recordat les tretze estudiants d’Erasmus que van perdre la vida en l’accident en un acte senzill i auster però, al mateix temps, solemne i molt emotiu.  Al silenciós i emblemàtic jardí Ferran Soldevila de l’Edifici Històric, s’ha inaugurat un monument format per una magnòlia, que és de la mateixa espècie que l’arbre que hi ha a la plaça dels Arbres de Freginals, i tretze boixos, que simbolitzen cada una de les tretze noies. A banda, s’ha descobert una pedra commemorativa, procedent  de la muntanya de Montserrat, on figura inscrit «En memòria de les víctimes de l’accident de Freginals de 20 de març de 2016», que mantindrà viu per sempre el record de les alumnes.

A l’homenatge, que ha estat presidit pel president de la Generalitat, Carles Puigdemont , també hi ha intervingut el rector de la Universitat, Joan Elias; la degana de la Facultat d’Economia i Empresa, Elisenda Paluzie, i la vicerectora d’Estudiants i Política Lingüística, Alba Ambròs. A més, hi han participat el conseller d’Interior, Jordi Jané, i la directora del Servei Català de Trànsit, Eugenia Doménech.

També hi han assistit el pare i la germana de la noia uzbeka que va morir, representants polítics del país i de les forces de seguretat i els serveis d’emergència que van intervenir el dia de l’accident, així com personal acadèmic i docent i alumnes i amics de les víctimes.

D’altra banda, al municipi del Montsià, a Freginals, també hi ha hagut un altre acte organitzat per l’Ajuntament i la Generalitat. Entre d’altres, hi han assistit els familiars de les tretze noies que van morir en aquest lloc de l’autopista.

Al costat de l’autopista AP-7, s’ha aixecat un monòlit on hi ha un arbre de ferro forjat amb tretze branques que acaben cadascuna amb una rosa.  A més, s’hi han plantat tretze xiprers en record de les noies que van morir.

Lluitem perquè mai més tornem a lamentar un accident tan tràgic. Un país no es pot permetre que cap persona perdi la vida a la carretera i, tot recordant el que es va dir en una carta escrita per un familiar d’una de les víctimes, “I genitori non dovrebbero  mai piangere la morte di un figlio” (els pares mai no haurien de plorar la mort d’un fill). I més si aquesta mort es podia haver evitat, com és el cas de la majoria dels accidents de trànsit.

 

Passatgers segurs… a l’autocar també

El 20 de març de 2016 seixanta-tres estudiants de diverses nacionalitats que tornaven en autocar de les Falles van patir un tràgic accident de trànsit a l’AP-7, a l’altura de Freginals (Montsià), que va costar la vida de tretze d’ells i en va deixar ferits de diversa consideració trenta-sis. Aquest sinistre es va convertir en el pitjor de la història a Catalunya des que el Servei Català de Trànsit té competències plenes en matèries de trànsit.

El Govern va mostrar la seva preocupació pel sinistre i va endegar una jornada de treball que va comptar amb la col·laboració del sector del transport, de sindicats i d’associacions d’usuaris, per tal de decidir un conjunt de mesures per millorar la seguretat en el transport amb autocar, que s’aplicaran enguany. Les mesures que es plantegen giren al voltant de tres eixos d’actuació: vehicles i cinturó de seguretat, conductors i condicions de treball, i informació, contractació i drets i deures dels usuaris, de competència de la Generalitat, de l’Estat i de la Unió Europea.

Camió Freginals (foto Ara) 2

En la presentació de les mesures per a la millora del transport amb autocar el conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, va posar de relleu: “La tecnologia ens ajuda. Hi ha avenços que hem de ser capaços d’incorporar com l’alcolock o elements d’avís i control del cinturó.” Per la seva part el conseller d’Interior, Jordi Jané, va recordar que “la majoria de víctimes mortals de Freginals no duien cordat el cinturó, i a l’inrevés, la majoria de passatgers que es van salvar, sí”. El Govern vol promoure que els vehicles de transport de viatgers per carretera incorporin els últims avenços tecnològics en matèria de seguretat tant activa (aquells elements que donen més eficàcia i estabilitat al vehicle en marxa i que eviten que es produeixi l’accident) com passiva (minimitzen els danys si l’accident es produeix).

Principals mesures

Alcolock

Distintius de qualitat: per classificar els vehicles a partir dels elements de seguretat de què disposin.

Criteri d’avaluació en noves concessions: s’introduiran com a criteri d’avaluació les millores tecnològiques en matèria de seguretat en els plecs dels concursos de noves concessions.

Ús del cinturó: es desenvoluparan campanyes informatives per promoure que els usuaris dels autocars duguin cordat el cinturó de seguretat, amb anuncis i fullets informatius. També s’incentivarà que els vehicles incorporin elements d’avís i control de l’ús efectiu del cinturó de seguretat per part dels usuaris.

Inspeccions específiques: s’incrementaran les inspeccions específiques sobre manipulació del tacògraf i altres elements de control.

Instal·lació de l’alcolock: el Govern proposarà a l’Estat que transposi la directiva europea que estableix la conveniència d’implantar dispositius antiarrencada en cas d’alcoholèmia.

Capacitació dels conductors: el Govern instarà l’Estat a estudiar la possibilitat d’incrementar la freqüència en la renovació del permís de conduir per als professionals.

Llistat de passatgers: s’inclourà en la nova Llei de transport de viatgers de Catalunya la necessitat que les empreses organitzadores de viatges en autocar disposin d’un llistat dels passatgers d’un trajecte, com succeeix actualment en els viatges en avió o vaixell, per facilitar les gestions en cas d’accident.

Informació als usuaris: es revisaran els elements informatius que incorporen els vehicles destinats a informar els passatgers sobre les normes de seguretat i les instruccions a seguir en cas d’incidència.